Latvijas Zinātnes padome

L Ē M U M S Nr. 8-2-2

 

Rīgā, 2004.g. 28. decembrī

Latvijas Zinātnes padome, pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu “Par zinātnisko darbību” (20.05.98.), “Nolikumu par promocijas kārtību un kritērijiem” (MK Noteikumi Nr. 134, 06.04.99.) un LZP Promocijas padomju komisijas š.g. 9. decembra slēdzienu, nolemj:

1. Piešķirt eksperta tiesības zinātņu nozares “Enerģētika” apakšnozarēs “Elektroenerģētika”, “Elektroapgāde”, “Siltumenerģētika” un “Alternatīvās enerģijas iekārtas” šādiem zinātniekiem:

Nr.
p.k.

Vārds, uzvārds

Zinātniskais grāds

Apakšnozare

Darba- vieta

1.1. Jēkabs Barkāns Dr.habil.sc.ing. Elektroenerģētika Alternatīvās enerģijas iekārtas

RTU

1.2. Dagnija Blumberga Dr.habil.sc.ing. Siltumenerģētika

RTU

1.3. Kārlis Briņķis Dr.sc.ing. Elektroenerģētika

DC Baltija

1.4. Vladimirs Čuvičins Dr.habil.sc.ing. Elektroenerģētika

RTU

1.5. Juris Ekmanis Dr.habil.phys. Siltumenerģētika Alternatīvās enerģijas iekārtas

LZA FEI

1.6. Jānis Gerhards Dr.sc.ing. Elektroenerģētika Elektroapgāde

RTU

1.7. Vilnis Krēsliņš Dr.sc.ing. Elektroenerģētika Elektroapgāde

DC Baltija

1.8. Zigurds Krišāns Dr.habil.sc.ing. Elektroenerģētika Elektroapgāde

LZA FEI

1.9. Leonīds Ribickis Dr.habil.sc.ing. Elektroapgāde Alternatīvās enerģijas iekārtas

RTU

1.10. Antans Sauhats Dr.habil.sc.ing. Elektroenerģētika Alternatīvās enerģijas iekārtas

RTU

1.11. Edvīns Vanzovičs Dr.sc.ing. Elektroenerģētika Elektroapgāde

RTU

1.12. Ivars Veidenbergs Dr.habil.sc.ing. Siltumenerģētika Alternatīvās enerģijas iekārtas

RTU

2. Apstiprināt Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) padomi ar promocijas tiesībām norādītajās zinātnes nozares “Enerģētika” apakšnozarēs, iekļaujot tajā augšminētos ekspertus.

Padome tiesīga piešķirt inženierzinātņu doktora (Dr.sc.ing.) zinātnisko grādu. Padomes pilnvaru laiks līdz 2009.g. 28. decembrim.

Latvijas Zinātnes padomes
priekšsēdētājs akadēmiķis J.Ekmanis