Latvijas Zinātnes padome

L Ē M U M S Nr. 8-2-3

 

Rīgā, 2004.g. 28. decembrī

Latvijas Zinātnes padome, pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu “Par zinātnisko darbību” (20.05.98.), “Nolikumu par promocijas kārtību un kritērijiem” (MK Noteikumi Nr. 134, 06.04.99.) un LZP Promocijas padomju komisijas š.g. 9. decembra slēdzienu, nolemj:

  1. Piešķirt eksperta tiesības zinātņu nozares “Veterinārmedicīna” apakšnozarēs “Infekcijas slimības un mikrobioloģija” un “Pārtikas higiēna” LLU profesoram Dr.med.vet. Pēterim Keidānam.
  2. Iekļaut Dr.med.vet. Pēteri Keidānu Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) zinātņu nozares “Veterinārmedicīna” promocijas padomē, apstiprinātā 2004.g. 9. novembrī /LZP lēmums Nr. 6-3-2/.
  3. Piešķirt augšminētai padomei promocijas tiesības zinātņu nozares “Veterinārmedicīna” apakšnozarēs “Infekcijas slimības un mikrobioloģija” un “Pārtikas higiēna”.

Latvijas Zinātnes padomes
priekšsēdētājs akadēmiķis J.Ekmanis