Latvijas Zinātnes padome

L Ē M U M S Nr. 8-2-4

 

Rīgā, 2004.g. 28. decembrī

Latvijas Zinātnes padome, pamatojoties LZP Promocijas padomju komisijas š.g. 9. decembra slēdzienu, nolemj iekļaut LZP Vispāratzīto recenzējamo zinātnisko izdevumu sarakstā žurnāla “Likums un tiesības” sadaļu “Tiesību zinātne”, izd. nevalstiska bezpeļņas org. “Ratio iuris”, līdzizdevēji LU un RJA.

Latvijas Zinātnes padomes
priekšsēdētājs akadēmiķis J.Ekmanis