Latvijas Zinātnes padome

LĒMUMS Nr. 1-6-1

 

Rīgā, 2005.g. 25.janvārī

Latvijas Zinātnes padome, pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu “Par zinātnisko darbību” (20.05.98.), “Nolikumu par promocijas kārtību un kritērijiem” (MK Noteikumi Nr. 134, 06.04.99.) un LZP Promocijas padomju komisijas š.g. 20. janvāra slēdzienu, nolemj:

1. Piešķirt eksperta tiesības zinātņu nozares “Elektronika un telekomunikācijas” apakšnozarēs “Elektronikas elementi”, “Lauku un viļņu elektronika”, “Ķēdes un signāli”, “Datortehnika un tīkli” un “Elektrosakari” šādiem zinātniekiem:

Nr. p.k.

Vārds, uzvārds

Zinātniskais grāds

Apakšnozare

Darba- vieta

1.1. Guntars Balodis Dr.sc.ing. Lauku un viļņu elektronika

RTU

1.2. Ģirts Ivanovs Dr.sc.ing. Elektrosakari

RTU

1.3. Jānis Jankovskis Dr.habil.sc.ing. Elektronikas elementi

RTU

1.4. Pēteris Misāns Dr.sc.ing. Ķēdes un signāli

RTU

1.5. Ernests Pētersons Dr.habil.sc.ing. Datortehnika un tīkli

RTU

1.6. Andris Ozols Dr habil.phys. Lauku un viļņu elektronika Elektrosakari

RTU

1.7. Ilmārs Slaidiņš Dr.sc.ing. Ķēdes un signāli

RTU

1.8. Vairis Štrauss Dr.habil.sc.ing. Elektronikas elementi

LU

1.9. Valērijs Zagurskis Dr.habil.sc.ing. Datortehnika un tīkli

RTU

1.10. Juris Ziemelis Dr.habil.sc.ing. Lauku un viļņu elektronika Ķēdes un signāli

RTU

2. Apstiprināt Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) padomi ar promocijas tiesībām norādītajās zinātnes nozares “Elektronika un telekomunikācijas” apakšnozarēs, iekļaujot tajā augšminētos ekspertus.

Padome tiesīga piešķirt inženierzinātņu doktora (Dr.sc.ing.) zinātnisko grādu. Padomes pilnvaru laiks līdz 2010.g. 25.janvārim.

Latvijas Zinātnes padomes
priekšsēdētājs akadēmiķis J.Ekmanis