Latvijas Zinātnes padome

LĒMUMS Nr. 1-6-2

 

Rīgā, 2005.g. 25. janvārī

Latvijas Zinātnes padome, pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu “Par zinātnisko darbību” (20.05.98.), “Nolikumu par promocijas kārtību un kritērijiem” (MK Noteikumi Nr. 134, 06.04.99.) un LZP Promocijas padomju komisijas š.g. 20. janvāra slēdzienu, nolemj:

1. Piešķirt eksperta tiesības zinātņu nozares “Būvzinātne” apakšnozarēs “Būvkonstrukcijas”, “Būvmateriāli un būvtehnoloģija”, “Būvmehānika” un “Ģeodēzija” un zinātņu nozares “Transports un satiksme” apakšnozarē “Sauszemes transports un infrastruktūra” šādiem zinātniekiem:

Nr. p.k.

Vārds, uzvārds

Zinātniskais grāds

Nozare

Apakšnozare

Darbavieta

1.1. Jānis Brauns Dr.habil.sc.ing.

Būvzinātne

Būvkonstrukcijas Būvmateriāli un būvtehnoloģija

LLU

1.2. Felikss Bulavs Dr.habil.sc.ing.

Būvzinātne

Būvmehānika

RTU

1.3. Andris Čate Dr.sc.ing.

Būvzinātne

Būvkonstrukcijas

RTU

1.4. Modris Dobelis Dr.sc.ing.

Būvzinātne

Būvkonstrukcijas Ģeodēzija

RTU

1.5. Juris Jansons Dr.habil.sc.ing.

Būvzinātne

Būvkonstrukcijas Būvmateriāli un būvtehnoloģija

LU

1.6. Juris Rihards Naudžuns Dr.sc.ing.

Transports un satiksme

Sauszemes transports un infrastruktūra

RTU

1.7. Ainars Paeglītis Dr.sc.ing.

Transports un satiksme

Sauszemes transports un infrastruktūra

RTU

1.8. Ivars Radiņš Dr.sc.ing.

Būvzinātne

Būvmehānika

RTU

1.9. Rolands Rikards Dr.habil.sc.ing.

Būvzinātne

Būvkonstrukcijas Būvmehānika

RTU

1.10. Kārlis Rocēns Dr.habil.sc.ing.

Būvzinātne

Būvkonstrukcijas Būvmateriāli un būvtehnoloģija

RTU

1.11. Juris Smirnovs Dr.sc.ing.

Transports un satiksme

Sauszemes transports un infrastruktūra

RTU

1.12. Jānis Štrauhmanis Dr.habil.hist. Dr.geogr.

Būvzinātne Transports un satiksme

Ģeodēzija Sauszemes transports un infrastruktūra

RTU

2. Apstiprināt Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) padomi ar promocijas tiesībām norādītajās zinātņu nozaru “Būvzinātne” un “Transports un satiksme” apakšnozarēs, iekļaujot tajā augšminētos ekspertus.

Padome tiesīga piešķirt inženierzinātņu doktora (Dr.sc.ing.) zinātnisko grādu. Padomes pilnvaru laiks līdz 2010.g. 25.janvārim.

Latvijas Zinātnes padomes
priekšsēdētājs akadēmiķis J.Ekmanis