Latvijas Zinātnes padome

LĒMUMS Nr. 1-6-3

 

Rīgā, 2005.g. 25. janvārī

Latvijas Zinātnes padome, pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu “Par zinātnisko darbību” (20.05.98.), “Nolikumu par promocijas kārtību un kritērijiem” (MK Noteikumi Nr. 134, 06.04.99.) un LZP Promocijas padomju komisijas š.g. 20. janvāra slēdzienu, nolemj:

  1. Piešķirt eksperta tiesības zinātņu nozares “Ķīmija” apakšnozarēs “Neorganiskā ķīmija”, “Analītiskā ķīmija”, “Organiskā ķīmija” un “Fizikālā ķīmija” šādiem zinātniekiem:

Nr. p.k.

Vārds, uzvārds

Zinātniskais grāds

Apakšnozare

Darba vieta

1.1. Antonija Dindune Dr.chem. Neorganiskā ķīmija

RTU

1.2. Gunārs Duburs Dr.habil.chem. Organiskā ķīmija

LOSI

1.3. Jānis Gedrovics Dr.chem. Neorganiskā ķīmija

RPIVA

1.4. Mārtiņš Katkevičs Dr.chem. Organiskā ķīmija

LOSI

1.5. Māris Kļaviņš Dr.habil.chem. Organiskā ķīmija Analītiskā ķīmija

LU

1.6. Edmunds Lukevics Dr.habil.chem. Organiskā ķīmija Fizikālā ķīmija

LOSI

1.7. Pēteris Mekšs Dr.chem. Fizikālā ķīmija

LU

1.8. Edgars Sūna Dr.chem. Organiskā ķīmija

LOSI

1.9. Juris Tīliks Dr.habil.phys. Neorganiskā ķīmija Fizikālā ķīmija

LU

1.10. Arturs Vīksna Dr.chem. Analītiskā ķīmija

LU

1.11. Andris Zicmanis Dr.habil.chem. Organiskā ķīmija Analītiskā ķīmija

LU

 1. Apstiprināt Latvijas Universitātes (LU) padomi ar promocijas tiesībām norādītajās zinātņu nozares “Ķīmija” apakšnozarēs un apakšnozarē “Ķīmijas didaktika”, iekļaujot tajā zemāk minētos ekspertus:
  1. Dagnija Cēdere
  2. Antonija Dindune
  3. Gunārs Duburs
  4. Jānis Gedrovics
  5. Māris Kļaviņš
  6. Edmunds Lukevics
  7. Pēteris Mekšs
  8. Juris Tīliks
  9. Arturs Vīksna

2.10. Andris Zicmanis

Padome tiesīga piešķirt ķīmijas doktora (Dr.chem.) zinātnisko grādu. Padomes pilnvaru laiks līdz 2010.g. 25. janvārim.

Latvijas Zinātnes padomes
priekšsēdētājs akadēmiķis J.Ekmanis