Latvijas Zinātnes padome

LĒMUMS Nr. 1-6-4

 

Rīgā, 2005.g. 25. janvārī

Latvijas Zinātnes padome, pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu “Par zinātnisko darbību” (20.05.98.), “Nolikumu par promocijas kārtību un kritērijiem” (MK Noteikumi Nr. 134, 06.04.99.) un LZP Promocijas padomju komisijas š.g. 20. janvāra slēdzienu, nolemj:

Piešķirt eksperta tiesības zinātņu nozares “Ķīmija” apakšnozarēs “Analītiskā ķīmija”, “Neorganiskā ķīmija”, “Organiskā ķīmija”, “Fizikālā ķīmija”, “Lielmolekulāro savienojumu ķīmija”, “Medicīnas ķīmija” un “Koksnes ķīmija” šādiem zinātniekiem:

Nr. p.k.

Vārds, uzvārds

Zinātniskais grāds

Apakšnozare

Darba vieta

1.1. Bruno Andersons Dr.chem. Koksnes ķīmija

LV KĶI

1.2. Fricis Avotiņš Dr.habil.chem. Organiskā ķīmija

RTU

1.3. Modris Drille Dr.chem. Analītiskā ķīmija

RTU

1.4. Jānis Grabis Dr.habil.sc.ing. Neorganiskā ķīmija
Fizikālā ķīmija

RTU

1.5. Māra Jure Dr.chem. Organiskā ķīmija

RTU

1.6. Ivars Kalviņš Dr.habil.chem. Medicīnas ķīmija
Organiskā ķīmija

LOSI

1.7. Valdis Kampars Dr.habil.chem. Organiskā ķīmija

RTU

1.8. Valdis Kokars Dr.chem. Organiskā ķīmija
Lielmolekulāro savienojumu ķīmija

RTU

1.9. Osvalds Kukurs Dr.habil.sc.ing. Neorganiskā ķīmija
Fizikālā ķīmija

RTU

1.10. Eduards Liepiņš Dr.habil.chem. Analītiskā ķīmija
Fizikālā ķīmija

RTU

1.11. Uldis Stirna Dr.habil.chem. Lielmolekulāro savienojumu ķīmija

LV KĶI

1.12. Andris Strakovs Dr.habil.chem. Organiskā ķīmija

RTU

1.13. Arnis Treimanis Dr.habil.sc.ing. Koksnes ķīmija

LV KĶI

1.14. Raimonds Valters Dr.habil.chem. Organiskā ķīmija

RTU

1.15. Grigorijs Veinbergs Dr.habil.chem. Medicīnas ķīmija
Organiskā ķīmija

LOSI

1.16. Ingrīda Vītiņa Dr.habil.chem. Neorganiskā ķīmija
Fizikālā ķīmija

RTU

1.17. Jānis Zicāns Dr.sc.ing. Lielmolekulāro savienojumu ķīmija

RTU

 

2. Apstiprināt Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) padomi ar promocijas tiesībām norādītajās zinātņu nozares “Ķīmija” apakšnozarēs, iekļaujot tajā augšminētos ekspertus.

Padome tiesīga piešķirt ķīmijas doktora (Dr.chem.) zinātnisko grādu. Padomes pilnvaru laiks līdz 2010.g. 25.janvārim.

Latvijas Zinātnes padomes
priekšsēdētājs akadēmiķis J.Ekmanis