Latvijas Zinātnes padome

LĒMUMS Nr. 1-6-5

 

Rīgā, 2005.g. 25.janvārī

Latvijas Zinātnes padome, pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu “Par zinātnisko darbību” (20.05.98.), “Nolikumu par promocijas kārtību un kritērijiem” (MK Noteikumi Nr. 134, 06.04.99.) un LZP Promocijas padomju komisijas š.g. 20. janvāra slēdzienu, nolemj:

    1. Piešķirt eksperta tiesības zinātņu nozares “Datorzinātne" apakšnozarēs “Datorzinātņu matemātiskie pamati”, “Datoru un sistēmu progammatūra”, “Datu apstrādes sistēmas un datortīkli” un “Programmēšanas valodas un sistēmas” šādiem zinātniekiem:

Nr. p.k.

Vārds, uzvārds

Zinātniskais grāds

Apakšnozare

Darbavieta

1.1. Jānis Bārzdiņš Dr.habil.sc.comp. Datorzinātņu matemātiskie pamati Datoru un sistēmu progammatūra

LU

1.2. Jānis Bičevskis Dr.sc.comp. Datu apstrādes sistēmas un datortīkli Programmēšanas valodas un sistēmas

LU

1.3. Juris Borzovs Dr.habil.sc.comp. Datoru un sistēmu progammatūra Datu apstrādes sistēmas un datortīkli

LU

1.4. Rūsiņš Mārtiņš Freivalds Dr.habil.math. Datorzinātņu matemātiskie pamati Programmēšanas valodas un sistēmas

LU

1.5. Audris Kalniņš Dr.habil.sc.comp. Datu apstrādes sistēmas un datortīkli Programmēšanas valodas un sistēmas

LU

1.6. Jānis Osis Dr.habil.sc.ing. Datorzinātņu matemātiskie pamati Datoru un sistēmu progammatūra

RTU

1.7. Kārlis Podnieks Dr.math. Datu apstrādes sistēmas un datortīkli Programmēšanas valodas un sistēmas

LU

2. Apstiprināt Latvijas Universitātes (LU) padomi ar promocijas tiesībām norādītajās zinātņu nozares “Datorzinātne" apakšnozarēs, iekļaujot tajā augšminētos ekspertus.

Padome tiesīga piešķirt datorzinātņu doktora (Dr.sc.comp.) zinātnisko grādu. Padomes pilnvaru laiks līdz 2010.g. 25.janvārim.

Latvijas Zinātnes padomes
priekšsēdētājs akadēmiķis J.Ekmanis