Latvijas Zinātnes padome

LĒMUMS Nr. 1-6-6

 

Rīgā, 2005.g. 25.janvārī

Latvijas Zinātnes padome, pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu “Par zinātnisko darbību” (20.05.98.), “Nolikumu par promocijas kārtību un kritērijiem” (MK Noteikumi Nr. 134, 06.04.99.) un LZP Promocijas padomju komisijas š.g. 20. janvāra slēdzienu, nolemj:

    1. Piešķirt eksperta tiesības zinātņu nozares “Medicīna" apakšnozarē “Medicīniskā biomehānika” šādiem zinātniekiem:

Nr. p.k.

Vārds, uzvārds

Zinātniskais grāds

Darbavieta

1.1. Haralds Jansons Dr.habil.med.

VEZ

1.2. Vladimirs Kasjanovs Dr.habil.sc.ing.

RSU

1.3. Valdis Keris Dr.habil.med.

RSU

1.4. Ivars Knēts Dr.habil.sc.ing.

RTU

1.5. Iveta Ozolanta Dr.habil.med.

RSU

1.6. Aigars Pētersons Dr.habil.med.

RSU

1.7. Indulis Vanags Dr.habil.med.

RSU

2. Apstiprināt Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) padomi ar promocijas tiesībām zinātņu nozares “Medicīna" norādītājā apakšnozarē, iekļaujot tajā augšminētos ekspertus.

Padome tiesīga piešķirt medicīnas doktora (Dr.med.) zinātnisko grādu. Padomes pilnvaru laiks līdz 2010.g. 25.janvārim.

Latvijas Zinātnes padomes
priekšsēdētājs akadēmiķis J.Ekmanis