Latvijas Zinātnes padome

LĒMUMS Nr. 2-2-1

Rīga 29.03.2005.

Par LZP sadarbības projektu
konkursa izsludināšanu 

Latvijas zinātnes padome nolemj:

1. Izsludināt sadarbības projektu ideju pieteikumus šādos zinātņu blokos:

2. Pieteikumā uzrādīt:

Pieteikuma apjoms nepārsniedz 2 lpp.

3. Projektu ideju pieteikumus iesniegt LZP līdz 2005.g. 22. aprīlim. 

Latvijas zinātnes padomes priekšsēdētājs
akadēmiķis J.Ekmanis


Pielikums
LZP 2005.g.29.marta
lēmumam Nr. 2-2-1

Fundamentālo, lietišķo pētījumu (grantu)
un Sadarbības projektu pieteikumu iesniegšanas kārtība
2006. gadam

Datums

Pasākums

Izpildītājs

Dokumenta
nosaukums

Dokuments
tiek iesniegts

Līdz 1.04.

Konkursa izsludināšana par projektu finansējumu 2006.g.

(Grantu pieteikumi 14 LZP zinātņu nozarēs un Sadarbības projektu ideju pieteikumi)

LZP sekretariāts

Paziņojums par konkursu

Zinātnes Vēstnesī, LZP mājas lapā Internetā

Līdz 22. 04.

Jauno sadarbības projektu ideju iesniegšana

LZP AEK

Projektu idejas

LZP sekretariātā, LZP mājas lapā Internetā

Sākot ar 2. 05.

Jauno sadarbības projektu konkursa izsludināšana

LZP sekretariāts

Paziņojums par konkursu

Zinātnes Vēstnesī, LZP mājas lapā Internetā

Līdz 1. 06.

Fundamentālo, lietišķo pētījumu un Sadarbības Projektu pieteikumu iesniegšana

Projekta vadītājs

Projekta pieteikums

LZP sekretariātā

Līdz 7. 06.

Pieteikumu reģistrācija, ievads DB, nodošana NEK

LZP sekretariāts

-“-

NEK

Līdz 15. 06.

Strīdīgo projektu pieteikumu nodošana citai NEK

NEK eksperti

Strīdīgo projektu pieteikumi

Attiecīgas NEK

Līdz 22.06.

Projektu pieteikumu ekspertīze

AEK, NEK eksperti

Ekspertu vērtējums

AEK, NEK

Līdz 1.07.

NEK lēmums par nākamā gadā finansējamiem projektiem

AEK, NEK

Izraksts no NEK sēdes protokola un projektu finansējuma % sadale

LZP sekretariātā

Līdz 11.07.

LZP lēmums par projektu finansējuma procentuālo sadali

LZP sekretariāts

LZP lēmums

LZP sekretariātā, NEK, LZP mājas lapā Internetā

Līdz 10.09.

Nozaru ekspertu komisijas atzinuma sagatavošana

NEK

NEK atzinums

Projekta vadītājam

2 nedēļās pēc budžeta publicēšanas

LZP lēmums par projektu finansējuma apjomiem 2006. g.

LZP sekretariāts

LZP lēmums

LZP mājas lapā Internetā

1,5 mēnesī pēc budžeta publicēšanas

- “ -

LZP sekretariāts

2006.g. LZP finansējamo projektu saraksti

Latvijas Vēstnesī, Zinātnes Vēstnesī

2006.g. janvārī – februārī

Līgumu slēgšana ar jauniem projektu vadītājiem

LZP sekretariāts

Līgums starp LZP un projekta vad.

LZP sekretariātā un projekta vad.