Latvijas Zinātnes padome

LĒMUMS Nr. 2-4-1

Rīgā, 2005.g. 29.martā.

Latvijas Zinātnes padome, pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu “Par zinātnisko darbību” (20.05.98.), “Nolikumu par promocijas kārtību un kritērijiem” (MK Noteikumi Nr. 134, 06.04.99.) un LZP Promocijas padomju komisijas š.g. 3. marta slēdzienu, nolemj:

  1. Piešķirt eksperta tiesības zinātņu nozares “Bioloģija” apakšnozarēs “Bioķīmija”, “Biotehnoloģija”, “Ģenētika”, “Mikrobioloģija”, “Molekulārā bioloģija” un “Virusoloģija” šādiem zinātniekiem:

Nr. p.k.

Vārds, uzvārds

Zinātniskais grāds

Apakšnozare

Darba vieta

1.1. Viesturs Baumanis Dr.biol. Bioķīmija
Mikrobioloģija

LU

1.2. Andris Dišlers Dr.biol. Mikrobioloģija
Ģenētika

LU

1.3. Jekaterina Ērenpreisa Dr.habil.med. Molekulārā bioloģija
Ģenētika

LU

1.4. Elmārs Grēns Dr.habil.biol. Molekulārā bioloģija
Ģenētika

LU

1.5. Uldis Kalnenieks Dr.biol. Bioķīmija
Mikrobioloģija

LU

1.6. Jānis Kloviņš Dr.biol. Molekulārā bioloģija
Ģenētika

LU

1.7. Tatjana Kozlovska Dr.habil biol. Molekulārā bioloģija Virusoloģija

LU

1.8. Indriķis Muižnieks Dr.habil.biol. Virusoloģija
Ģenētika

LU

1.9. Pauls Pumpēns Dr.habil.biol. Molekulārā bioloģija Virusoloģija

LU

1.10. Aleksandrs Rapoports Dr.biol. Mikrobioloģija Biotehnoloģija

LU

1.11. Maija Rukliša Dr.habil. biol. Bioķīmija
Biotehnoloģija

LU

1.12. Anatolijs Šaripo Dr.biol. Virusoloģija
Biotehnoloģija

LU

1.13. Uldis Viesturs Dr.habil.sc.ing. Mikrobioloģija Biotehnoloģija

LU

1.14. Henriks Zenkevičs Dr.habil.biol. Bioķīmija

LU

  1. Apstiprināt Latvijas Universitātes (LU) padomi ar promocijas tiesībām norādītajās zinātņu nozares “Bioloģija” apakšnozarēs, iekļaujot tajā augšminētos ekspertus.

Padome tiesīga piešķirt bioloģijas doktora (Dr.biol.) zinātnisko grādu. Padomes pilnvaru laiks līdz 2010.g. 29.martam.

Latvijas Zinātnes padomes
priekšsēdētājs akadēmiķis J.Ekmanis