Latvijas Zinātnes padome

LĒMUMS Nr. 2-4-2

Rīgā, 2005.g. 29.martā

Latvijas Zinātnes padome, pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu “Par zinātnisko darbību” (20.05.98.), “Nolikumu par promocijas kārtību un kritērijiem” (MK Noteikumi Nr. 134, 06.04.99.) un LZP Promocijas padomju komisijas š.g. 3. marta slēdzienu, nolemj:

1. Piešķirt eksperta tiesības zinātņu nozares “Ģeogrāfija” apakšnozarēs “Vides ģeogrāfija”, “Dabas ģeogrāfija”, “Lietišķā ģeogrāfija” un “Cilvēka ģeogrāfija” šādiem zinātniekiem:

Nr. p.k.

Vārds, uzvārds

Zinātniskais grāds

Apakšnozare

Darba vieta

1.1. Agrita Briede Dr.geogr. Vides ģeogrāfija Dabas ģeogrāfija

LU

1.2. Guntis Eberhards Dr.habil.geogr. Vides ģeogrāfija Dabas ģeogrāfija

LU

1.3. Pārsla Eglīte Dr.geogr. Dr.habil.oec. Cilvēka ģeogrāfija

LZA EI

1.4. Māris Kļaviņš Dr.habil.chem. Vides ģeogrāfija

LU

1.5. Ādolfs Krauklis Dr.habil.geogr. Dabas ģeogrāfija Cilvēka ģeogrāfija

LU

1.6. Zaiga Krišjāne Dr.geogr. Cilvēka ģeogrāfija Lietišķā ģeogrāfija

LU

1.7. Māris Laiviņš Dr.habil.geogr. Dabas ģeogrāfija

LU

1.8. Oļģerts Nikodemus Dr.geogr. Vides ģeogrāfija Dabas ģeogrāfija

LU

1.9. Ansis Zīverts Dr.habil.sc.ing. Lietišķā ģeogrāfija

LLU, VEZ

  1. Apstiprināt Latvijas Universitātes (LU) padomi ar promocijas tiesībām norādītajās zinātņu nozares “Ģeogrāfija” apakšnozarēs, iekļaujot tajā augš minētos ekspertus.

Padome tiesīga piešķirt ģeogrāfijas doktora (Dr.geogr.) zinātnisko grādu. Padomes pilnvaru laiks līdz 2010.g. 29.martam

Latvijas Zinātnes padomes
priekšsēdētājs akadēmiķis J.Ekmanis