Latvijas Zinātnes padome

LĒMUMS Nr. 2-4-3

Rīgā, 2005.g. 29.martā

Latvijas Zinātnes padome, pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu “Par zinātnisko darbību” (20.05.98.), “Nolikumu par promocijas kārtību un kritērijiem” (MK Noteikumi Nr. 134, 06.04.99.) un LZP Promocijas padomju komisijas š.g. 3. marta slēdzienu, nolemj:

    1. Piešķirt eksperta tiesības zinātņu nozares “Vides zinātne” apakšnozarēs “Vides ķīmija un ekotoksikoloģija”, “Dabas aizsardzība”, “Vides pārvaldība” un “Vides inženierzinātne” šādiem zinātniekiem:

Nr. p.k.

Vārds, uzvārds

Zinātniskais grāds

Apakšnozare

Darbavieta

1.1. Ruta Bendere Dr.phys. Vides pārvaldība

LZA FEI

1.2. Dagnija Blumberga Dr.habil.sc.ing. Vides pārvaldība Vides inženierzinātne

RTU

1.3. Uldis Iļjins Dr.phys. Dr.habil.sc.ing. Vides inženierzinātne

LLU

1.4. Viesturs Jansons Dr.sc.ing. Vides ķīmija un ekotoksikoloģija
Vides inženierzinātne

LLU

1.5. Māris Kļaviņš Dr.habil.chem Vides ķīmija un ekotoksikoloģija
Vides pārvaldība

LU

1.6. Ivars Kudreņickis Dr.sc.ing. Vides pārvaldība

LU

1.7. Imants Liepa Dr.habil.biol.. Dabas aizsardzība

LLU

1.8. Viesturs Melecis Dr.biol. Dabas aizsardzība

LU

1.9. Oļģerts Nikodemus Dr.geogr. Dabas aizsardzība

LU

1.10. Gunta Spriņģe Dr.biol. Dabas aizsardzība

LU

1.11. Ritvars Sudārs Dr.sc.ing. Vides inženierzinātne

LLU

1.12. Ivars Veidenbergs Dr.habil.sc.ing. Vides inženierzinātne

RTU

1.13. Andris Zicmanis Dr.habil.chem Vides ķīmija un ekotoksikoloģija

LU

 

Latvijas Zinātnes padomes
priekšsēdētājs akadēmiķis J.Ekmanis