Latvijas Zinātnes padome

LĒMUMS Nr. 2-4-4

Rīgā, 2005.g. 29.martā

Latvijas Zinātnes padome, pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu “Par zinātnisko darbību” (20.05.98.), “Nolikumu par promocijas kārtību un kritērijiem” (MK Noteikumi Nr. 134, 06.04.99.) un LZP Promocijas padomju komisijas š.g. 3. marta slēdzienu, nolemj:

1. Piešķirt eksperta tiesības zinātņu nozares “Filozofija” apakšnozarēs “Filozofijas vēsture”, “Ētika”, “Estētika un mākslas filozofija”, “Ideju vēsture” un “Kultūras filozofija” šādiem zinātniekiem:

Nr. p.k.

Vārds, uzvārds

Zinātniskais grāds

Apakšnozare

Darbavieta

1.1. Maija Kūle Dr.habil.phil. Filozofijas vēsture Kultūras filozofija

LU

1.2. Rihards Kūlis Dr.phil. Filozofijas vēsture Kultūras filozofija

LU

1.3. Skaidrīte Lasmane Dr.phil. Ētika
Ideju vēsture

LU

1.4. Augusts Milts Dr.habil.phil. Ētika
Ideju vēsture

LU, VEZ

1.5. Māra Rubene Dr.habil.phil. Filozofijas vēsture Estētika un mākslas filozofija

LU

1.6. Andris Rubenis Dr.phil. Kultūras filozofija
Ētika

LMA

1.7. Igors Šuvajevs Dr.phil. Filozofijas vēsture Estētika un mākslas filozofija

LU

  1. Apstiprināt Latvijas Universitātes (LU) padomi ar promocijas tiesībām norādītajās zinātņu nozares “Filozofija” apakšnozarēs, iekļaujot tajā augšminētos ekspertus.

Padome tiesīga piešķirt filozofijas doktora (Dr.phil.) zinātnisko grādu. Padomes pilnvaru laiks līdz 2010.g. 29.martam.

Latvijas Zinātnes padomes
priekšsēdētājs akadēmiķis J.Ekmanis