Latvijas Zinātnes padome

LĒMUMS Nr. 2-4-5

Rīgā, 2005.g. 29.martā

Latvijas Zinātnes padome, pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu “Par zinātnisko darbību” (20.05.98.), “Nolikumu par promocijas kārtību un kritērijiem” (MK Noteikumi Nr. 134, 06.04.99.) un LZP Promocijas padomju komisijas š.g. 3. marta slēdzienu, nolemj:

1. Piešķirt eksperta tiesības zinātņu nozares “Elektrotehnika” apakšnozarēs “Elektrotehnikas teorētiskie pamati”, “Elektriskās mašīnas un iekārtas”, “Elektriskās tehnoloģijas un automātika” un “Energoelektronika” šādiem zinātniekiem:

Nr. p.k.

Vārds, uzvārds

Zinātniskais grāds

Apakšnozare

Darba- vieta

1.1. Vladimirs Čuvičins Dr.habil.sc.ing. Elektrotehnikas teorētiskie pamati Elektriskās mašīnas un iekārtas

RTU

1.2. Jānis Dirba Dr.habil.sc.ing. Elektrotehnikas teorētiskie pamati Elektriskās mašīnas un iekārtas Elektriskās tehnoloģijas un automātika

RTU

1.3. Jānis Greivulis Dr.habil.sc.ing. Elektriskās mašīnas un iekārtas Elektriskās tehnoloģijas un automātika

Energoelektronika

RTU

1.4. Kārlis Ketners Dr.sc.ing. Elektrotehnikas teorētiskie pamati Elektriskās mašīnas un iekārtas

RTU

1.5. Imants Matīss Dr.habil.sc.ing. Elektrotehnikas teorētiskie pamati Elektriskās tehnoloģijas un automātika

LZA Sertif. centrs

1.6. Vladislavs Pugačevs Dr.habil.sc.ing. Elektrotehnikas teorētiskie pamati Elektriskās mašīnas un iekārtas

FEI

1.7. Ivars Raņķis Dr.habil.sc.ing. Elektriskās tehnoloģijas un automātika
Energoelektronika

RTU

1.8. Leonīds Ribickis Dr.habil.sc.ing. Elektriskās mašīnas un iekārtas Elektriskās tehnoloģijas un automātika

Energoelektronika

RTU

1.9. Antans Sauhats Dr.habil.sc.ing. Elektriskās tehnoloģijas un automātika
Energoelektronika

RTU

1.10. Zigurds Sīka Dr.sc.ing. Elektriskās mašīnas un iekārtas
Elektriskās tehnoloģijas un automātika

LZA FEI

1.11. Jānis Stabulnieks Dr.habil.sc.ing. Elektriskās tehnoloģijas un automātika
Energoelektronika

LZA FEI

2. Apstiprināt Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) padomi ar promocijas tiesībām norādītajās zinātnes nozares “Elektrotehnika” apakšnozarēs, iekļaujot tajā augšminētos ekspertus.

Padome tiesīga piešķirt inženierzinātņu doktora (Dr.sc.ing.) zinātnisko grādu. Padomes pilnvaru laiks līdz 2010.g. 29.martam.

Latvijas Zinātnes padomes
priekšsēdētājs akadēmiķis J.Ekmanis