Latvijas Zinātnes padome

LĒMUMS Nr. 2-4-6

Rīgā, 2005.g. 29.martā.

Latvijas Zinātnes padome, pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu “Par zinātnisko darbību” (20.05.98.), “Nolikumu par promocijas kārtību un kritērijiem” (MK Noteikumi Nr. 134, 06.04.99.) un LZP Promocijas padomju komisijas š.g. 3. marta slēdzienu, nolemj:

1. Piešķirt eksperta tiesības zinātņu nozares “Būvzinātne” apakšnozarē “Siltuma, gāzes un ūdens inženiersistēmas” un zinātņu nozares “Enerģētika” apakšnozarē “Siltumenerģētika” šādiem zinātniekiem:

Nr. p.k.

Vārds, uzvārds

Zinātniskais grāds

Nozare

Apakšnozare

Darba- vieta

1.1. Voldemārs Barkāns Dr.habil.sc.ing. Būvzinātne
Enerģētika
Siltuma, gāzes un ūdens inženiersistēmas
Siltumenerģētika

LJA

1.2. Olita Belindževa-Korkla Dr.sc.ing. Būvzinātne Siltuma, gāzes un ūdens inženiersistēmas

RTU

1.3. Adrians Dāvis Dr.sc.ing. Būvzinātne
Enerģētika
Siltuma, gāzes un ūdens inženiersistēmas
Siltumenerģētika

A/s “Latvijas gāze”

1.4. Egīls Dzelzītis Dr.habil.sc.ing. Būvzinātne Siltuma, gāzes un ūdens inženiersistēmas

RTU

1.5. Boriss Gjunsburgs Dr.sc.ing. Būvzinātne Siltuma, gāzes un ūdens inženiersistēmas

RTU

1.6. Tālis Juhna Dr.sc.ing. Būvzinātne Siltuma, gāzes un ūdens inženiersistēmas

RTU

1.7. Andris Krēsliņš Dr.habil.sc.ing. Būvzinātne
Enerģētika
Siltuma, gāzes un ūdens inženiersistēmas
Siltumenerģētika

RTU

1.8. Pēteris Šipkovs Dr.habil.sc.ing. Būvzinātne
Enerģētika
Siltuma, gāzes un ūdens inženiersistēmas
Siltumenerģētika

LZA FEI

1.9. Ābrams Temkins Dr.habil.sc.ing. Būvzinātne
Enerģētika
Siltuma, gāzes un ūdens inženiersistēmas

Siltumenerģētika

RTU

1.10. Daniels Turlajs Dr.habil.sc.ing. Enerģētika Siltumenerģētika

RTU

1.11. Ivars Veidenbergs Dr.habil.sc.ing. Enerģētika Siltumenerģētika

RTU

1.12. Viktors Zēbergs Dr.habil.sc.ing. Būvzinātne
Enerģētika
Siltuma, gāzes un ūdens inženiersistēmas
Siltumenerģētika

LZA FEI

1.13. Namejs Zeltiņš Dr.habil.sc.ing. Būvzinātne
Enerģētika
Siltuma, gāzes un ūdens inženiersistēmas
Siltumenerģētika

LZA FEI

2. Apstiprināt Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) padomi ar promocijas tiesībām zinātņu nozaru “Būvzinātne” un “Enerģētika” norādītajās apakšnozarēs, iekļaujot tajā augšminētos ekspertus.

Padome tiesīga piešķirt inženierzinātņu doktora (Dr.sc.ing.) zinātnisko grādu. Padomes pilnvaru laiks līdz 2010.g. 29.martam.

Latvijas Zinātnes padomes
priekšsēdētājs akadēmiķis J.Ekmanis