Latvijas Zinātnes padome

LĒMUMS Nr. 2-4-7

Rīgā, 2005.g. 29.martā

Latvijas Zinātnes padome, pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu “Par zinātnisko darbību” (20.05.98.), “Nolikumu par promocijas kārtību un kritērijiem” (MK Noteikumi Nr. 134, 06.04.99.) un LZP Promocijas padomju komisijas š.g. 3. marta slēdzienu, nolemj:

1. Piešķirt eksperta tiesības zinātņu nozares “Mehānika” apakšnozarēs “Materiālu mehānika un pretestība” un “Teorētiskā mehānika” un zinātņu nozares “Mašīnzinātne” apakšnozarēs “Mašīnu dinamika” un “Mašīnu projektēšana” šādiem zinātniekiem:

Nr. p.k.

Vārds, uzvārds

Zinātniskais grāds

Nozare

Apakšnozare

Darba- vieta

1.1. Jānis Auziņš Dr.sc.ing. Mašīnzinātne Mašīnu dinamika Mašīnu projektēšana

RTU

1.2. Semjons Cifanskis Dr.habil.sc.ing. Mašīnzinātne Mašīnu dinamika Mašīnu projektēšana

RTU

1.3. Vladimirs Gonca Dr.sc.ing. Mehānika Materiālu mehānika un pretestība

RTU

1.4. Bruno Grasmanis Dr.sc.ing. Mehānika Mašīnzinātne Teorētiskā mehānika Mašīnu dinamika

RTU

1.5. Aleksandrs Januševskis Dr.sc.ing. Mašīnzinātne Mašīnu dinamika Mašīnu projektēšana

RTU

1.6. Egons Lavendelis Dr.habil.sc.ing. Mehānika
Mašīnzinātne
Materiālu mehānika un pretestība
Mašīnu dinamika

RTU, VEZ

1.7. Aivars Šulcs Dr.sc.ing. Mašīnzinātne Mašīnu projektēšana

RTU

1.8. Jānis Vība Dr.habil.sc.ing. Mehānika
Mašīnzinātne
Materiālu mehānika un pretestība
Teorētiskā mehānika
Mašīnu dinamika

RTU

1.9. Mihails Zakrževskis Dr.habil.sc.ing. Mehānika
Mašīnzinātne
Materiālu mehānika un pretestība
Teorētiskā mehānika Mašīnu dinamika

RTU

1.10. Varaidots Zars Dr.habil.sc.ing. Mašīnzinātne Mašīnu dinamika Mašīnu projektēšana

RTU, VEZ

2. Apstiprināt Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) padomi ar promocijas tiesībām zinātņu nozaru “Mehānika” un “Mašīnzinātne” norādītajās apakšnozarēs, iekļaujot tajā augšminētos ekspertus.

Padome tiesīga piešķirt inženierzinātņu doktora (Dr.sc.ing.) zinātnisko grādu. Padomes pilnvaru laiks līdz 2010.g. 29.martam.

Latvijas Zinātnes padomes
priekšsēdētājs akadēmiķis J.Ekmanis