Latvijas Zinātnes padome

LĒMUMS Nr. 2-4-8

Rīgā, 2005.g. 29.martā.

Latvijas Zinātnes padome, pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu “Par zinātnisko darbību” (20.05.98.), “Nolikumu par promocijas kārtību un kritērijiem” (MK Noteikumi Nr. 134, 06.04.99.) un LZP Promocijas padomju komisijas š.g. 3. marta slēdzienu, nolemj:

1. Piešķirt eksperta tiesības zinātņu nozares “Mehānika” apakšnozarēs “Cietvielu mehānika” un “Biomehānika” šādiem zinātniekiem:

Nr. p.k.

Vārds, uzvārds

Zinātniskais grāds

Apakšnozare

Darba- vieta

1.1. Felikss Bulavs Dr.habil.sc.ing. Cietvielu mehānika

RTU

1.2. Modris Dobelis Dr.sc.ing. Biomehānika

RTU

1.3. Andris Čate Dr.sc.ing. Cietvielu mehānika

RTU

1.4.

Vladimirs Kasjanovs

Dr.habil.sc.ing. Cietvielu mehānika Biomehānika

RTU

1.5. Ivars Knēts Dr.habil.sc.ing. Cietvielu mehānika Biomehānika

RTU

1.6. Andrejs Krasņikovs Dr.sc.ing. Cietvielu mehānika

RTU

1.7. Rolands Rikards Dr.habil.sc.ing. Cietvielu mehānika

RTU

1.8. Igors Tipāns Dr.sc.ing. Biomehānika

RTU

1.9. Jānis Vība Dr.habil.sc.ing. Cietvielu mehānika

RTU

2. Apstiprināt Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) padomi ar promocijas tiesībām norādītajās zinātnes nozares “Mehānika” apakšnozarēs, iekļaujot tajā augšminētos ekspertus.

Padome tiesīga piešķirt inženierzinātņu doktora (Dr.sc.ing.) zinātnisko grādu. Padomes pilnvaru laiks līdz 2010.g. 29.martam.

Latvijas Zinātnes padomes
priekšsēdētājs akadēmiķis J.Ekmanis