Latvijas Zinātnes padome

LĒMUMS Nr. 3-1-1

Rīgā, 2005.g. 26.aprīlī

Latvijas Zinātnes padome, pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu “Par zinātnisko darbību” (20.05.98.), “Nolikumu par promocijas kārtību un kritērijiem” (MK Noteikumi Nr. 134, 06.04.99.) un LZP Promocijas padomju komisijas š.g. 21. aprīļa slēdzienu, nolemj:

1. Piešķirt eksperta tiesības zinātņu nozares “Mehānika” apakšnozarēs “Nepārtrauktas vides mehānika”, “Cietvielu mehānika” un “Polimēru un kompozītmateriālu mehānika” un zinātņu nozares “Materiālzinātne” apakšnozarē “Polimēri un kompozītmateriāli” šādiem zinātniekiem:

Nr. p.k.

Vārds, uzvārds

Zinātniskais grāds

Nozare

Apakšnozare

Darba- vieta

1.1. Jānis Andersons Dr.sc.ing. Mehānika Nepārtrauktas vides mehānika

Polimēru un kompozītmateriālu mehānika

LU

1.2. Ilze Beverte Dr.sc.ing. Materiālzinātne Polimēri un kompozītmateriāli

LU

1.3. Andrejs Cēbers Dr.habil.phys. Mehānika Nepārtrauktas vides mehānika

LU

1.4. Juris Jansons Dr.habil.sc.ing. Mehānika Nepārtrauktas vides mehānika

Cietvielu mehānika

LU

Materiālzinātne Polimēri un kompozītmateriāli
1.5. Roberts Maksimovs Dr.habil.sc.ing. Mehānika Polimēru un kompozītmateriālu mehānika

LU

Materiālzinātne Polimēri un kompozītmateriāli
1.6. Valerijs Poļakovs Dr.sc.ing. Mehānika Nepārtrauktas vides mehānika Cietvielu mehānika

LU

1.7. Georgs Portnovs Dr.habil.sc.ing. Mehānika Cietvielu mehānika

Polimēru un kompozītmateriālu mehānika

LU

1.8. Kārlis Rocēns Dr.habil.sc.ing. Mehānika Polimēru un kompozītmateriālu mehānika

RTU

Materiālzinātne Polimēri un kompozītmateriāli
1.9. Vairis Štrauss Dr.habil.sc.ing. Mehānika Polimēru un kompozītmateriālu mehānika

LU

Materiālzinātne Polimēri un kompozītmateriāli
1.10. Vitauts Tamužs Dr.habil.sc.ing. Mehānika Nepārtrauktas vides mehānika

Cietvielu mehānika

Polimēru un kompozītmateriālu mehānika

LU

1.11 Gundaris Teters Dr.habil.sc.ing. Mehānika Cietvielu mehānika

Polimēru un kompozītmateriālu mehānika

LU

2. Apstiprināt Latvijas Universitātes (LU) padomi ar promocijas tiesībām zinātņu nozaru “Mehānika” un “Materiālzinātne” norādītajās apakšnozarēs, iekļaujot tajā augšminētos ekspertus.

Padome tiesīga piešķirt inženierzinātņu doktora (Dr.sc.ing.) zinātnisko grādu. Padomes pilnvaru laiks līdz 2010.g. 26.aprīlim.

Latvijas Zinātnes padomes
priekšsēdētājs akadēmiķis J.Ekmanis