Latvijas Zinātnes padome

LĒMUMS Nr. 3-1-10

Rīgā, 2005.g. 26.aprīlī

Latvijas Zinātnes padome, pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu “Par zinātnisko darbību” (20.05.98.), “Nolikumu par promocijas kārtību un kritērijiem” (MK Noteikumi Nr. 134, 06.04.99.) un LZP Promocijas padomju komisijas š.g. 21. aprīļa slēdzienu, nolemj:

    1. Piešķirt eksperta tiesības zinātņu nozares “Fizika” apakšnozarēs “Fizikas didaktika”, “Lāzeru fizika un spektroskopija”, “Optika”, “Optometrija”, “Teorētiskā fizika” un zinātņu nozares “Astronomija” apakšnozarē “Astrofizika un fundamentālā astronomija” šādiem zinātniekiem:

Nr. p.k.

Vārds, uzvārds

Zinātniskais grāds

Nozare

Apakšnozare

Darba- vieta

1.1. Mārcis Auziņš Dr.habil.phys. Fizika Optika

Lāzeru fizika un spektroskopija

LU

1.2. Imants Bērsons Dr.habil.phys. Fizika Teorētiskā fizika

LU

1.3. Ruvins Ferbers Dr.habil.phys. Fizika Lāzeru fizika un spektroskopija

LU

1.4. Erna Gailīte Dr.habil.phys. Fizika Teorētiskā fizika

LU

1.5. Ivars Lācis Dr.habil.phys. Fizika Optika

Optometrija

LU

1.6. Māris Ozoliņš Dr.habil.phys. Fizika Optika

Optometrija

LU

1.7. Jānis Spīgulis Dr.habil.phys. Fizika Optika

Fizikas didaktika

LU

1.8. Māris Tamanis Dr.habil.phys. Fizika Lāzeru fizika un spektroskopija

LU

1.9. Juris Tambergs Dr.habil.phys. Fizika Teorētiskā fizika

LU

1.10. Laimons Začs Dr.phys. Astronomija Astrofizika un fundamentālā astronomija

LU

1.11. Juris Žagars Dr.habil.phys. Astronomija Astrofizika un fundamentālā astronomija

VA

2. Apstiprināt Latvijas universitātes (LU) padomi ar promocijas tiesībām zinātņu nozaru “Fizika” un “Astronomija” norādītajās apakšnozarēs, iekļaujot tajā augšminētos ekspertus.

Padome tiesīga piešķirt fizikas doktora (Dr.phys.) zinātnisko grādu. Padomes pilnvaru laiks līdz 2010.g. 26.aprīlim.

Latvijas Zinātnes padomes
priekšsēdētājs akadēmiķis J.Ekmanis