Latvijas Zinātnes padome

LĒMUMS Nr. 3-1-11

Rīgā, 2005.g. 26.aprīlī

Latvijas Zinātnes padome, pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu “Par zinātnisko darbību” (20.05.98.), “Nolikumu par promocijas kārtību un kritērijiem” (MK Noteikumi Nr. 134, 06.04.99.) un LZP Promocijas padomju komisijas š.g. 21. aprīļa slēdzienu, nolemj:

    1. Piešķirt eksperta tiesības zinātņu nozares “Lauksaimniecība” apakšnozarē “Lauksaimniecības inženierzinātne” šādiem zinātniekiem:

Nr. p.k.

Vārds, uzvārds

Zinātniskais grāds

Darbavieta

1.1. Gints Birzietis Dr.sc.ing.

LLU

1.2. Ainārs Galiņš Dr.sc.ing.

LLU

1.3. Ēriks Kronbergs Dr.sc.ing.

LLU

1.4. Juris Priekulis Dr.sc.ing.

LLU

1.5. Genādijs Sagalovičs Dr.habil.sc.ing.

RTU

1.6. Dainis Viesturs Dr.sc.ing.

LLU

1.7. Imants Ziemelis Dr.sc.ing.

LLU

2. Apstiprināt Lauksaimniecības universitātes (LLU) padomi ar promocijas tiesībām zinātņu nozares “Lauksaimniecība” apakšnozarē “Lauksaimniecības inženierzinātne”, iekļaujot tajā augšminētos ekspertus.

Padome tiesīga piešķirt inženierzinātņu doktora (Dr.sc.ing.) zinātnisko grādu. Padomes pilnvaru laiks līdz 2010.g. 26.aprīlim.

Latvijas Zinātnes padomes
priekšsēdētājs akadēmiķis J.Ekmanis