Latvijas Zinātnes padome

LĒMUMS Nr. 3-1-12

Rīgā, 2005.g. 26.aprīlī

Latvijas Zinātnes padome, pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu “Par zinātnisko darbību” (20.05.98.), “Nolikumu par promocijas kārtību un kritērijiem” (MK Noteikumi Nr. 134, 06.04.99.) un LZP Promocijas padomju komisijas š.g. 21. aprīļa slēdzienu, nolemj:

    1. Piešķirt eksperta tiesības zinātņu nozares “Lauksaimniecība” apakšnozarē “Laukkopība” šādiem zinātniekiem:

Nr. p.k.

Vārds, uzvārds

Zinātniskais grāds

Darbavieta

1.1. Aleksandrs Adamovičs Dr.agr.

LLU

1.2. Ina Belicka Dr.biol.

VEZ

1.3. Aldis Kārkliņš Dr.habil.agr.

LLU

1.4. Edīte Kaufmane Dr.biol.

Valsts Dobeles Dārzkopības un selekcijas stacija

1.5. Dainis Lapiņš Dr.agr.

LLU

1.6. Īzaks Rašals Dr.habil.biol.

LU

1.7. Inara Turka Dr.habil.agr.

LLU

2. Apstiprināt Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) padomi ar promocijas tiesībām zinātņu nozares “Lauksaimniecība” apakšnozarē “Laukkopība”, iekļaujot tajā augšminētos ekspertus.

Padome tiesīga piešķirt lauksaimniecības doktora (Dr.agr.) zinātnisko grādu. Padomes pilnvaru laiks līdz 2010.g. 26.aprīlim.

Latvijas Zinātnes padomes
priekšsēdētājs akadēmiķis J.Ekmanis