Latvijas Zinātnes padome

LĒMUMS Nr. 3-1-13

Rīgā, 2005.g. 26.aprīlī

Latvijas Zinātnes padome, pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu “Par zinātnisko darbību” (20.05.98.), “Nolikumu par promocijas kārtību un kritērijiem” (MK Noteikumi Nr. 134, 06.04.99.) un LZP Promocijas padomju komisijas š.g. 21. aprīļa slēdzienu, nolemj:

    1. Piešķirt eksperta tiesības zinātņu nozares “Fizika” apakšnozarēs “Šķidrumu un gāzu mehānika”, “Magnētisko parādību fizika”, “Siltumfizika un molekulārā fizika”, “Tehniskā fizika” šādiem zinātniekiem:

Nr. p.k.

Vārds, uzvārds

Zinātniskais grāds

Apakšnozare

Darba- vieta

1.1. Elmārs Blūms Dr.habil.phys. Šķidrumu un gāzu mehānika

Magnētisko parādību fizika

Siltumfizika un molekulārā fizika

LU

1.2. Andrejs Cēbers Dr.habil.phys. Šķidrumu un gāzu mehānika

Siltumfizika un molekulārā fizika

LU

1.3. Jānis Freibergs Dr.phys. Šķidrumu un gāzu mehānika

Tehniskā fizika

LU

1.4. Agris Gailītis Dr.phys. Šķidrumu un gāzu mehānika

LU

1.5. Jurijs Geļfgats Dr.habil.phys. Šķidrumu un gāzu mehānika

Tehniskā fizika

VEZ

1.6. Andris Jakovičs Dr.habil.phys. Šķidrumu un gāzu mehānika

Tehniskā fizika

LU

1.7. Harijs Kalis Dr.habil.phys.

Dr.habil.math.

Šķidrumu un gāzu mehānika

LU

1.8. Sandis Lācis Dr.phys. Šķidrumu un gāzu mehānika

Magnētisko parādību fizika

LU

1.9. Oļģerts Lielausis Dr.habil.phys. Šķidrumu un gāzu mehānika

Magnētisko parādību fizika

LU

1.10. Andris Muižnieks Dr.phys. Šķidrumu un gāzu mehānika

Siltumfizika un molekulārā fizika Tehniskā fizika

LU

1.11. Jānis Priede Dr.phys. Šķidrumu un gāzu mehānika

LU

2. Apstiprināt Latvijas universitātes (LU) padomi ar promocijas tiesībām zinātņu nozares “Fizika” norādītajās apakšnozarēs, iekļaujot tajā augšminētos ekspertus.

Padome tiesīga piešķirt fizikas doktora (Dr.phys.) zinātnisko grādu. Padomes pilnvaru laiks līdz 2010.g. 26.aprīlim.

Latvijas Zinātnes padomes
priekšsēdētājs akadēmiķis J.Ekmanis