Latvijas Zinātnes padome

LĒMUMS Nr. 3-1-14

Rīgā, 2005.g. 26.aprīlī

Latvijas Zinātnes padome, pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu “Par zinātnisko darbību” (20.05.98.), “Nolikumu par promocijas kārtību un kritērijiem” (MK Noteikumi Nr. 134, 06.04.99.) un LZP Promocijas padomju komisijas š.g. 21. aprīļa slēdzienu, nolemj:

    1. Piešķirt eksperta tiesības zinātņu nozares “Mašīnzinātne” apakšnozarēs “Mašīnbūves tehnoloģija” un “Mēraparāti un metroloģija” šādiem zinātniekiem:

Nr. p.k.

Vārds, uzvārds

Zinātniskais grāds

Apakšnozare

Darba- vieta

1.1. Jurijs Dehtars Dr.habil.phys. Mašīnbūves tehnoloģija Mēraparāti un metroloģija

RTU

1.2. Ruslans Dorošenko Dr.sc.ing. Mašīnbūves tehnoloģija Mēraparāti un metroloģija

RTU

1.3. Jānis Kalnačs Dr.sc.ing. Mašīnbūves tehnoloģija Mēraparāti un metroloģija

FEI

1.4. Juris Krizbergs Dr.sc.ing. Mēraparāti un metroloģija

RTU

1.5. Jānis Rudzītis Dr.habil.sc.ing. Mašīnbūves tehnoloģija Mēraparāti un metroloģija

RTU

1.6. Genādijs Sagalovičs Dr.habil.sc.ing. Mašīnbūves tehnoloģija Mēraparāti un metroloģija

RTU

1.7. Francis Sudnieks Dr.sc.ing. Mašīnbūves tehnoloģija

RTU

1.8. Aleksandrs Urbahs Dr.habil.sc.ing. Mašīnbūves tehnoloģija Mēraparāti un metroloģija

RTU

2. Apstiprināt Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) padomi ar promocijas tiesībām zinātņu nozares “Mašīnzinātne” norādītajās apakšnozarēs, iekļaujot tajā augšminētos ekspertus.

Padome tiesīga piešķirt inženierzinātņu doktora (Dr.sc.ing.) zinātnisko grādu. Padomes pilnvaru laiks līdz 2010.g. 26.aprīlim.

Latvijas Zinātnes padomes
priekšsēdētājs akadēmiķis J.Ekmanis