Latvijas Zinātnes padome

LĒMUMS Nr. 3-1-15

Rīgā, 2005.g. 26.aprīlī

Latvijas Zinātnes padome, pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu “Par zinātnisko darbību” (20.05.98.), “Nolikumu par promocijas kārtību un kritērijiem” (MK Noteikumi Nr. 134, 06.04.99.) un LZP Promocijas padomju komisijas š.g. 21. aprīļa slēdzienu, nolemj:

1. Piešķirt eksperta tiesības zinātņu nozares “Informācijas tehnoloģijas” apakšnozarēs “Datorvadība” un “Sistēmu analīze, modelēšana un projektēšana” šādiem zinātniekiem:

Nr. p.k.

Vārds, uzvārds

Zinātniskais grāds

Apakšnozare

Darbavieta

1.1. Arkādijs Borisovs Dr.habil.sc.comp. Datorvadība

Sistēmu analīze, modelēšana un projektēšana

RTU

1.2. Jevgēņijs Carkovs Dr.habil.math. Sistēmu analīze, modelēšana un projektēšana

RTU

1.3. Jānis Grundspeņķis Dr.habil.sc.ing. Sistēmu analīze, modelēšana un projektēšana

RTU

1.4. Aleksandrs Glazs Dr.habil.sc.ing. Datorvadība

RTU

1.5. Mārīte Kirikova Dr.sc.ing. Sistēmu analīze, modelēšana un projektēšana

RTU

1.6. Zigurds Markovičs Dr.habil.sc.ing. Datorvadība

Sistēmu analīze, modelēšana un projektēšana

RTU

1.7. Jurijs Merkurjevs Dr.habil.sc.comp. Sistēmu analīze, modelēšana un projektēšana

RTU

1.8. Leonīds Novickis Dr.habil.sc.ing. Sistēmu analīze, modelēšana un projektēšana

RTU

1.9. Jānis Osis Dr.habil.sc.ing. Datorvadība

Sistēmu analīze, modelēšana un projektēšana

RTU

1.10. Uldis Sukovskis Dr.sc.ing. Datorvadība

Sistēmu analīze, modelēšana un projektēšana

RTU

1.11. Ģirts Vulfs Dr.sc.ing. Datorvadība

Sistēmu analīze, modelēšana un projektēšana

RTU

1.12. Valērijs Zagurskis Dr.habil.sc.ing. Datorvadība

RTU

2. Apstiprināt Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) padomi ar promocijas tiesībām zinātņu nozares “Informācijas tehnoloģijas” norādītajās apakšnozarēs, iekļaujot tajā augšminētos ekspertus.

Padome tiesīga piešķirt inženierzinātņu doktora (Dr.sc.ing.) zinātnisko grādu. Padomes pilnvaru laiks līdz 2010.g. 26.aprīlim.

Latvijas Zinātnes padomes
priekšsēdētājs akadēmiķis J.Ekmanis


Latvijas Zinātnes padomes Valdes
sēdes protokols Nr. 12

Rīgā 2005.g. 21.novembrī

IZRAKSTS

……………………………

12.6. Latvijas Zinātnes padome, pamatojoties uz Latvijas Republikas “Zinātniskās darbības likumu“ (05.05.2005.) un LZP Promocijas padomju komisijas š.g. 1. novembra slēdzienu, nolemj:

Izsvītrot no Rīgas Tehniskās universitātes promocijas padomes zinātņu nozarē „Informācijas tehnoloģijas” sastāva Dr.habil.math. Jevgeņiju Carkovu pēc paša vēlēšanās.

12.7. Latvijas Zinātnes padome, pamatojoties uz Latvijas Republikas “Zinātniskās darbības likumu“ (05.05.2005.) un LZP Promocijas padomju komisijas š.g. 1. novembra slēdzienu, nolemj:

Piešķirt eksperta tiesības zinātņu nozares “Informācijas tehnoloģijas” apakšnozarē “Sistēmu analīze, modelēšana un projektēšana” Rīgas Tehniskās universitātes asoc.profesoram Dr.math. Kārlim ŠADURSKIM un iekļaut viņu RTU promocijas padomē, apstiprinātā 25.04.2005. (LZP lēmums Nr. 3-1-15).

…………………………………..

 

IZRAKSTS PAREIZS

_______________________
LZP Sekretariāta vadītājs
Dr.sc.ing. M.Vaivars
Rīgā, 27.03.2006.