Latvijas Zinātnes padome

LĒMUMS Nr. 3-1-16

Rīgā, 2005.g. 26.aprīlī

Latvijas Zinātnes padome, pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu “Par zinātnisko darbību” (20.05.98.), “Nolikumu par promocijas kārtību un kritērijiem” (MK Noteikumi Nr. 134, 06.04.99.) un LZP Promocijas padomju komisijas š.g. 21. aprīļa slēdzienu, nolemj:

    1. Piešķirt eksperta tiesības zinātņu nozares “Ekonomika” apakšnozarēs “Agrārā ekonomika” un “Reģionālā ekonomika” šādām zinātniecēm:

Nr. p.k.

Vārds, uzvārds

Zinātniskais grāds

Darbavieta

1.1. Ingrīda Jakušonoka Dr.oec.

LLU

1.2. Līga Mihejeva Dr.oec.

LLU

2. Iekļaut augšminētās ekspertes Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) ekonomikas nozares promocijas padomes sastāvā, apstiprinātā 28.12.2004.. (LZP lēmums Nr. 8-2-1).

Latvijas Zinātnes padomes
priekšsēdētājs akadēmiķis J.Ekmanis