Latvijas Zinātnes padome

LĒMUMS Nr. 3-1-17

Rīgā, 2005.g. 26.aprīlī

Latvijas Zinātnes padome, pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu “Par zinātnisko darbību” (20.05.98.), “Nolikumu par promocijas kārtību un kritērijiem” (MK Noteikumi Nr. 134, 06.04.99.) un LZP Promocijas padomju komisijas š.g. 21. aprīļa slēdzienu, nolemj:

    1. Piešķirt eksperta tiesības zinātņu nozares “Valodniecība” apakšnozarē “Sastatāmā un salīdzināmā valodniecība” šādiem zinātniekiem:

Nr. p.k.

Vārds, uzvārds

Zinātniskais grāds

Darbavieta

1.1. Zaiga Ikere Dr.habil.philol.

DU

1.2. Anatolijs Kuzņecovs Dr.philol.

DU

1.3. Dangole Mikulēniene Dr.philol.

Lietuvas Zinātņu akadēmija

1.4. Svetlana Murāne Dr.philol.

DU

1.5. Daina Nītiņa Dr.habil.philol.

RTU

1.6. Jānis Sīlis Dr.philol.

Ventspils Augstskola

1.7. Vilma Šaudiņa Dr.philol.

DU

2. Apstiprināt Daugavpils Universitātes (DU) padomi ar promocijas tiesībām zinātņu nozares “Valodniecība” apakšnozarē “Sastatāmā un salīdzināmā valodniecība”, iekļaujot tajā augšminētos ekspertus.

Padome tiesīga piešķirt filoloģijas doktora (Dr.philol.) zinātnisko grādu. Padomes pilnvaru laiks līdz 2010.g. 26.aprīlim.

Latvijas Zinātnes padomes
priekšsēdētājs akadēmiķis J.Ekmanis