Latvijas Zinātnes padome

LĒMUMS Nr. 3-1-18

Rīgā, 2005.g. 26.aprīlī

Latvijas Zinātnes padome, pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu “Par zinātnisko darbību” (20.05.98.), “Nolikumu par promocijas kārtību un kritērijiem” (MK Noteikumi Nr. 134, 06.04.99.) un LZP Promocijas padomju komisijas š.g. 21. aprīļa slēdzienu, nolemj:

Piešķirt eksperta tiesības zinātņu nozares “Psiholoģija” apakšnozarēs “Sociālā psiholoģija” un “Pedagoģiskā psiholoģija” šādiem zinātniekiem:

Nr. p.k.

Vārds, uzvārds Zinātniskais grāds

Apakšnozare

Darba- vieta

1.1. Ārija Karpova Dr.habil.psych. Sociālā psiholoģija

LU

1.2. Irēna Kokina Dr.psych. Pedagoģiskā psiholoģija

DU

1.3. Vladimirs Meņšikovs Dr.sc.soc. Sociālā psiholoģija

DU

1.4. Anita Pipere Dr.psych. Pedagoģiskā psiholoģija

DU

1.5. Mihails Pupiņš Dr.psych., Dr.paed. Pedagoģiskā psiholoģija

DU

1.6. Māra Vidnere Dr.habil.psych., Dr.oec. Sociālā psiholoģija

LU

1.7. Aleksejs Vorobjovs Dr.habil.psych., Dr.habil.paed. Pedagoģiskā psiholoģija, sociālā psiholoģija

DU

2. Apstiprināt Daugavpils Universitātes (DU) padomi ar promocijas tiesībām norādītajās zinātņu nozares “Psiholoģija” apakšnozarēs, iekļaujot tajā augšminētos ekspertus.

Padome tiesīga piešķirt psiholoģijas doktora (Dr.psych.) zinātnisko grādu. Padomes pilnvaru laiks līdz 2010.g. 26.aprīlim.

Latvijas Zinātnes padomes
priekšsēdētājs akadēmiķis J.Ekmanis