Latvijas Zinātnes padome

LĒMUMS Nr. 3-1-19

Rīgā, 2005.g. 26.aprīlī

Latvijas Zinātnes padome, pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu “Par zinātnisko darbību” (20.05.98.), “Nolikumu par promocijas kārtību un kritērijiem” (MK Noteikumi Nr. 134, 06.04.99.) un LZP Promocijas padomju komisijas š.g. 21. aprīļa slēdzienu, nolemj:

    1. Piešķirt eksperta tiesības zinātņu nozares “Pedagoģija” apakšnozarēs “Augstskolas pedagoģija”, “Skolas pedagoģija” un “Nozaru pedagoģija” šādiem zinātniekiem:

Nr. p.k.

Vārds, uzvārds

Zinātniskais grāds

Apakšnozare

Darbavieta

1.1.

Baiba Briede Dr.paed. Augstskolas pedagoģija Nozaru pedagoģija

LLU

1.2. Jeļena Davidova Dr.paed. Nozaru pedagoģija Augstskolas pedagoģija

DU

1.3. Inese Jurgena Dr.paed. Skolas pedagoģija

DU

1.4. Elfrīda Krastiņa Dr.paed. Skolas pedagoģija

DU

1.5. Anita Pipere Dr.psych. Augstskolas pedagoģija

DU

1.6. Ilga Salīte Dr.paed. Augstskolas pedagoģija Skolas pedagoģija

DU

1.7. Aleksandra Šļahova Dr.paed. Nozaru pedagoģija

Skolas pedagoģija

DU

1.8. Aleksejs Vorobjovs Dr.habil.paed., Dr.habil.psych. Augstskolas pedagoģija

DU

1.9. Irēna Žogla Dr.habil.paed. Skolas pedagoģija Augstskolas pedagoģija

LU

2. Apstiprināt Daugavpils Universitātes (DU) padomi ar promocijas tiesībām norādītajās zinātņu nozares “Pedagoģija” apakšnozarēs, iekļaujot tajā augšminētos ekspertus.

Padome tiesīga piešķirt pedagoģijas doktora (Dr.paed.) zinātnisko grādu. Padomes pilnvaru laiks līdz 2010.g. 26.aprīlim.

Latvijas Zinātnes padomes
priekšsēdētājs akadēmiķis J.Ekmanis