Latvijas Zinātnes padome

LĒMUMS Nr. 3-1-2

Rīgā, 2005.g. 26.aprīlī

Latvijas Zinātnes padome, pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu “Par zinātnisko darbību” (20.05.98.), “Nolikumu par promocijas kārtību un kritērijiem” (MK Noteikumi Nr. 134, 06.04.99.) un LZP Promocijas padomju komisijas š.g. 21. aprīļa slēdzienu, nolemj:

    1. Piešķirt eksperta tiesības zinātņu nozares “Arhitektūra” apakšnozarēs “Arhitektūras teorija un vēsture” un “Pilsētbūvniecība” šādiem zinātniekiem:

Nr. p.k.

Vārds, uzvārds

Zinātniskais grāds

Apakšnozare

Darbavieta

1.1. Jānis Briņķis Dr.arch. Arhitektūras teorija un vēsture Pilsētbūvniecība

RTU

1.2. Jānis Krastiņš Dr.habil.arch. Arhitektūras teorija un vēsture Pilsētbūvniecība

RTU

1.3. Ojārs Spārītis Dr.habil.art. Arhitektūras teorija un vēsture

LMA

1.4. Ivars Strautmanis Dr.habil.arch. Arhitektūras teorija un vēsture Pilsētbūvniecība

RTU

1.5. Jānis Zilgalvis Dr.arch. Arhitektūras teorija un vēsture

VKPAI

2. Apstiprināt Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) padomi ar promocijas tiesībām zinātņu nozares “Arhitektūra” norādītajās apakšnozarēs, iekļaujot tajā augšminētos ekspertus.

Padome tiesīga piešķirt arhitektūra doktora (Dr.arch.) zinātnisko grādu. Padomes pilnvaru laiks līdz 2010.g. 26.aprīlim.

Latvijas Zinātnes padomes
priekšsēdētājs akadēmiķis J.Ekmanis