Latvijas Zinātnes padome

LĒMUMS Nr. 3-1-20

Rīgā, 2005.g. 26.aprīlī

Latvijas Zinātnes padome, pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu “Par zinātnisko darbību” (20.05.98.), “Nolikumu par promocijas kārtību un kritērijiem” (MK Noteikumi Nr. 134, 06.04.99.) un LZP Promocijas padomju komisijas š.g. 21. aprīļa slēdzienu, nolemj:

    1. Piešķirt eksperta tiesības zinātņu nozares “Fizika” apakšnozarēs “Cietvielu fizika”, “Kondensētās vides fizika”, “Pusvadītāju fizika”, “Ķīmiskā fizika”, “Materiālu fizika”, “Medicīniskā fizika”, “Fizikālās metodes un instrumenti” šādiem zinātniekiem:

Nr. p.k.

Vārds, uzvārds

Zinātniskais grāds

Apakšnozare

Darba- vieta

1.1. Juris Ekmanis Dr.habil.phys. Pusvadītāju fizika

Fizikālās metodes un instrumenti

LZA

1.2. Andris Krūmiņš Dr.habil.phys. Cietvielu fizika

Materiālu fizika

LU

1.3. Ivars Lācis Dr.habil.phys. Ķīmiskā fizika

Medicīniskā fizika

LU

1.4. Donāts Millers Dr.habil.phys. Ķīmiskā fizika

Fizikālās metodes un instrumenti

LU

1.5. Uldis Rogulis Dr.habil.phys. Kondensētās vides fizika

Fizikālās metodes un instrumenti

LU

1.6. Andrejs Siliņš Dr.habil.phys. Kondensētās vides fizika

LU

1.7. Jānis Spīgulis Dr.habil.phys. Medicīniskā fizika

Fizikālās metodes un instrumenti

LU

1.8. Ivars Tāle Dr.habil.phys. Cietvielu fizika

Pusvadītāju fizika

LU

1.9. Anatolijs Truhins Dr.habil.phys. Cietvielu fizika

Kondensētās vides fizika

LU

2. Apstiprināt Latvijas universitātes (LU) padomi ar promocijas tiesībām zinātņu nozares “Fizika” norādītajās apakšnozarēs, iekļaujot tajā augšminētos ekspertus.

Padome tiesīga piešķirt fizikas doktora (Dr.phys.) zinātnisko grādu. Padomes pilnvaru laiks līdz 2010.g. 26.aprīlim.

Latvijas Zinātnes padomes
priekšsēdētājs akadēmiķis J.Ekmanis