Latvijas Zinātnes padome

LĒMUMS Nr. 3-1-21

Rīgā, 2005.g. 26.aprīlī

Latvijas Zinātnes padome, pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu “Par zinātnisko darbību” (20.05.98.), “Nolikumu par promocijas kārtību un kritērijiem” (MK Noteikumi Nr. 134, 06.04.99.) un LZP Promocijas padomju komisijas š.g. 21. aprīļa slēdzienu, nolemj:

    1. Piešķirt eksperta tiesības zinātņu nozares “Vēsture” apakšnozarēs “Vispārīgā vēsture”, “Latvijas vēsture”, “Arheoloģija”, “Etnogrāfija” un “Historiogrāfija un vēstures palīgzinātnes” šādiem zinātniekiem:

Nr. p.k.

Vārds, uzvārds

Zinātniskais grāds

Apakšnozare

Darbavieta

1.1. Jānis Bērziņš Dr.habil.hist. Latvijas vēsture

Vispārīgā vēsture

LU

1.2. Valdis Bērziņš Dr.habil.hist. Latvijas vēsture

Vispārīgā vēsture

LU

1.3. Ilgvars Butulis Dr.hist. Historiogrāfija un vēstures palīgzinātnes

Vispārīgā vēsture

LU

1.4. Andris Caune Dr.habil.hist. Latvijas vēsture

Arheoloģija

VEZ

1.5. Linda Dumpe Dr.habil.hist. Latvijas vēsture

Etnogrāfija

VEZ

1.6. Inesis Feldmanis Dr.habil.hist. Latvijas vēsture

Vispārīgā vēsture

LU

1.7. Ēriks Jēkabsons Dr.hist. Historiogrāfija un vēstures palīgzinātnes

Vispārīgā vēsture

LU

1.8. Ēvalds Mugurēvičs Dr.habil.hist. Latvijas vēsture

Arheoloģija

VEZ

1.9. Aivars Stranga Dr.habil.hist. Latvijas vēsture

Vispārīgā vēsture

LU

1.10. Alberts Varslavāns Dr.habil.hist. Historiogrāfija un vēstures palīgzinātnes

Vispārīgā vēsture

VEZ

1.11. Andrejs Vasks Dr.habil.hist. Latvijas vēsture

Arheoloģija

LU

1.12. Antonijs Zunda Dr.habil.hist. Historiogrāfija un vēstures palīgzinātnes

Vispārīgā vēsture

LU

2. Apstiprināt Latvijas universitātes (LU) padomi ar promocijas tiesībām zinātņu nozares “Vēsture” apakšnozarēs “Vispārīgā vēsture”, “Latvijas vēsture”, “Arheoloģija” un “Historiogrāfija un vēstures palīgzinātnes”, iekļaujot tajā augšminētos ekspertus.

Padome tiesīga piešķirt vēstures doktora (Dr.hist.) zinātnisko grādu. Padomes pilnvaru laiks līdz 2010.g. 26.aprīlim.

Latvijas Zinātnes padomes
priekšsēdētājs akadēmiķis J.Ekmanis