Latvijas Zinātnes padome

LĒMUMS Nr. 3-1-22


Rīgā, 2005.g. 26.aprīlī

Latvijas Zinātnes padome, pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu “Par zinātnisko darbību” (20.05.98.), “Nolikumu par promocijas kārtību un kritērijiem” (MK Noteikumi Nr. 134, 06.04.99.) un LZP Promocijas padomju komisijas š.g. 21. aprīļa slēdzienu, nolemj:

1. Piešķirt eksperta tiesības zinātņu nozares “Literatūrzinātne” apakšnozarēs “Latviešu literatūras vēsture”, “Literatūras teorija”, “Salīdzināmā literatūrzinātne” un “Cittautu literatūras vēsture”, zinātņu nozares “Folkloristika” apakšnozarēs “Latviešu folkloristika”, “Cittautu folkloristika” un “Mitoloģija” un zinātņu nozares “Mākslas zinātne” apakšnozarēs “Teātra un kino vēsture un teorija” un “Etnomuzikoloģija” šādiem zinātniekiem:

Nr. p.k.

Vārds, uzvārds

Zinātniskais grāds

Nozare

Apakšnozare

Darba- vieta

1.1. Sigma Ankrava Dr.philol. Literatūrzinātne Cittautu literatūras vēsture

LU

Folkloristika Mitoloģija

Latviešu folkloristika

1.2. Mārtiņš Boiko Dr.philol. Folkloristika Cittautu folkloristika

LMūz.A

Mākslas zinātne Etnomuzikoloģija
1.3. Dace Bula Dr.philol. Folkloristika Latviešu folkloristika

LU

Mākslas zinātne Etnomuzikoloģija
1.4. Ausma Cimdiņa Dr.philol. Literatūrzinātne Literatūras teorija

Salīdzināmā literatūrzinātne

LU

1.5. Viktors Hausmanis Dr.habil.philol. Literatūrzinātne Latviešu literatūras vēsture

LU

Mākslas zinātne Teātra un kino vēsture un teorija
1.6. Benedikts Kalnačs Dr.habil.philol. Literatūrzinātne Literatūras teorija

Salīdzināmā literatūrzinātne Latviešu literatūras vēsture

LU

1.7. Ieva Kalniņa Dr.philol. Literatūrzinātne Latviešu literatūras vēsture

LU

1.8. Ieva E. Kalniņa Dr.philol. Literatūrzinātne Latviešu literatūras vēsture

Literatūras teorija

LU

1.9. Janīna Kursīte-Pakule Dr.habil.philol. Literatūrzinātne Literatūras teorija

LU

Folkloristika Latviešu folkloristika

Mitoloģija

1.10. Valdis Muktupāvels Dr.art. Folkloristika Latviešu folkloristika

Cittautu folkloristika

LU

Mākslas zinātne Etnomuzikoloģija
1.11 Silvija Radzobe Dr.habil.art. Mākslas zinātne Teātra un kino vēsture un teorija

LU

1.12. Ludmila Sproģe Dr.philol. Literatūrzinātne Literatūras teorija

Cittautu literatūras vēsture

LU

1.13. Guna Zeltiņa Dr.art. Mākslas zinātne Teātra un kino vēsture un teorija

LU

2. Apstiprināt Latvijas Universitātes (LU) padomi ar promocijas tiesībām zinātņu nozaru “Literatūrzinātne”, “Folkloristika” un “Mākslas zinātne” norādītajās apakšnozarēs, iekļaujot tajā augšminētos ekspertus.

Padome tiesīga piešķirt filoloģijas ;doktora (Dr.philol.) zinātnisko grādu un mākslas zinātņu doktora (Dr.art.) zinātnisko grādu. Padomes pilnvaru laiks līdz 2010.g. 26.aprīlim.

Latvijas Zinātnes padomes
priekšsēdētājs akadēmiķis J.Ekmanis