Latvijas Zinātnes padome

LĒMUMS Nr. 3-1-3

Rīgā, 2005.g. 26.aprīlī

Latvijas Zinātnes padome, pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu “Par zinātnisko darbību” (20.05.98.), “Nolikumu par promocijas kārtību un kritērijiem” (MK Noteikumi Nr. 134, 06.04.99.) un LZP Promocijas padomju komisijas š.g. 21. aprīļa slēdzienu, nolemj:

1. Piešķirt eksperta tiesības zinātņu nozares “Mežzinātne” apakšnozarēs “Meža ekoloģija un mežkopība”, “Meža ekonomika un politika” un “Meža darbi un tehnika” un zinātņu nozares “Materiālzinātne” apakšnozarē “Koksnes materiāli un tehnoloģija” šādiem zinātniekiem:

Nr. p.k.

Vārds, uzvārds

Zinātniskais grāds

Nozare

Apakšnozare

Darba- vieta

1.1. Andrejs Dreimanis Dr.silv. Mežzinātne Meža ekoloģija un mežkopība

Meža darbi un tehnika

LLU

1.2. Juris Hrols Dr.habil.chem. Mežzinātne Meža ekoloģija un mežkopība

Meža darbi un tehnika

LV KĶI

1.3. Imants Liepa Dr.habil.biol. Mežzinātne Meža ekoloģija un mežkopība

Meža ekonomika un politika

LLU

1.4. Arnolds Šķēle Dr.habil.sc.ing. Mežzinātne Meža darbi un tehnika

LLU

Materiālzinātne Koksnes materiāli un tehnoloģija
1.5. Gaļina Teliševa Dr.habil.chem. Materiālzinātne Koksnes materiāli un tehnoloģija

LV KĶI

1.6. Arnis Treimanis Dr.habil.sc.ing. Mežzinātne Meža darbi un tehnika

LV KĶI

Materiālzinātne Koksnes materiāli un tehnoloģija
1.7. Henns Tuherms Dr.habil.sc.ing. Mežzinātne Meža ekonomika un politika

LLU

Materiālzinātne Koksnes materiāli un tehnoloģija
1.8. Pēteris Zālītis Dr.habil.silv. Mežzinātne Meža ekoloģija un mežkopība

Meža ekonomika un politika

LV Mežzin. inst.

”Silava”


2. Apstiprināt Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) padomi ar promocijas tiesībām zinātņu nozaru “Mežzinātne” un “Materiālzinātne” norādītajās apakšnozarēs, iekļaujot tajā augšminētos ekspertus.

Padome tiesīga piešķirt mežzinātņu doktora (Dr.silv.) un inženierzinātņu doktora (Dr.sc.ing.) zinātnisko grādu. Padomes pilnvaru laiks līdz 2010.g. 26.aprīlim.

Latvijas Zinātnes padomes
priekšsēdētājs akadēmiķis J.Ekmanis