Latvijas Zinātnes padome

LĒMUMS Nr. 3-1-4

Rīgā, 2005.g. 26.aprīlī

Latvijas Zinātnes padome, pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu “Par zinātnisko darbību” (20.05.98.), “Nolikumu par promocijas kārtību un kritērijiem” (MK Noteikumi Nr. 134, 06.04.99.) un LZP Promocijas padomju komisijas š.g. 21. aprīļa slēdzienu, nolemj:

    1. Piešķirt eksperta tiesības zinātņu nozares “Datorzinātne” apakšnozarēs “Signālu diskrētā apstrāde”, “Datoru arhitektūra un aparatūra” un “Datu apstrādes sistēmas un datortīkli” šādiem zinātniekiem:

Nr. p.k.

Vārds, uzvārds

Zinātniskais grāds

Apakšnozare

Darbavieta

1.1. Jurijs Artjuhs Dr.habil.sc.comp. Signālu diskrētā apstrāde

Datoru arhitektūra un aparatūra

LU

1.2. Aldis Baums Dr.habil.sc.comp. Datoru arhitektūra un aparatūra

Datu apstrādes sistēmas un datortīkli

LU

1.3. Ivars Biļinskis Dr.habil.sc.comp. Signālu diskrētā apstrāde

Datu apstrādes sistēmas un datortīkli

LU

1.4. Ēvalds Hermanis Dr.habil.sc.comp. Signālu diskrētā apstrāde

Datu apstrādes sistēmas un datortīkli

Laboratorija “Vide”

1.5. Ernests Pētersons Dr.habil.sc.ing. Datoru arhitektūra un aparatūra

Datu apstrādes sistēmas un datortīkli

RTU

1.6. Modris Greitāns Dr.sc.comp. Signālu diskrētā apstrāde

Datu apstrādes sistēmas un datortīkli

LU

2. Apstiprināt Latvijas Universitātes (LU) padomi ar promocijas tiesībām zinātņu nozares “Datorzinātne” norādītajās apakšnozarēs, iekļaujot tajā augšminētos ekspertus.

Padome tiesīga piešķirt datorzinātņu doktora (Dr.sc.comp.) zinātnisko grādu. Padomes pilnvaru laiks līdz 2010.g. 26.aprīlim.

Latvijas Zinātnes padomes
priekšsēdētājs akadēmiķis J.Ekmanis