Latvijas Zinātnes padome

LĒMUMS Nr. 3-1-5

Rīgā, 2005.g. 26.aprīlī

Latvijas Zinātnes padome, pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu “Par zinātnisko darbību” (20.05.98.), “Nolikumu par promocijas kārtību un kritērijiem” (MK Noteikumi Nr. 134, 06.04.99.) un LZP Promocijas padomju komisijas š.g. 21. aprīļa slēdzienu, nolemj:

1. Piešķirt eksperta tiesības zinātņu nozares “Ekonomika” apakšnozarēs “Makroekonomika” un “Mikroekonomika” un zinātņu nozares “Vadībzinātne” apakšnozarē “Uzņēmējdarbības vadība” šādiem zinātniekiem:

Nr. p.k.

Vārds, uzvārds

Zinātniskais grāds

Nozare

Apakšnozare

Darba- vieta

1.1. Nikolajs Baranovskis Dr.habil.oec. Ekonomika

Vadībzinātne

Mikroekonomika Uzņēmējdarbības vadība

RTU

1.2. Konstantīns Didenko Dr.oec. Vadībzinātne Uzņēmējdarbības vadība

RTU

1.3. Nataļja Lāce Dr.oec. Ekonomika Makroekonomika

RTU

1.4. Anatolijs Magidenko Dr.habil.oec. Ekonomika

Vadībzinātne

Mikroekonomika Uzņēmējdarbības vadība

RTU

1.5. Grigorijs Oļevskis Dr.habil.oec. Ekonomika

Vadībzinātne

Makroekonomika Uzņēmējdarbības vadība

LU

1.6. Remigijs Počs Dr.habil.oec. Ekonomika Makroekonomika Mikroekonomika

RTU

1.7. Juris Saulītis Dr.oec. Ekonomika Makroekonomika Mikroekonomika

RTU

1.8. Nikolajs Sprancmanis Dr.habil.oec. Ekonomika Mikroekonomika

RTU

1.9. Maija Šenfelde Dr.oec. Ekonomika Makroekonomika

RTU

1.10. Edvīns Vanags Dr.habil.oec. Ekonomika

Vadībzinātne

Mikroekonomika Uzņēmējdarbības vadība

LU

2. Apstiprināt Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) padomi ar promocijas tiesībām zinātņu nozaru “Ekonomika” un “Vadībzinātne” norādītajās apakšnozarēs, iekļaujot tajā augšminētos ekspertus.

Padome tiesīga piešķirt ekonomikas doktora (Dr.oec.) zinātnisko grādu. Padomes pilnvaru laiks līdz 2010.g. 26.aprīlim.

Latvijas Zinātnes padomes
priekšsēdētājs akadēmiķis J.Ekmanis