Latvijas Zinātnes padome

LĒMUMS Nr. 3-1-6

Rīgā, 2005.g. 26.aprīlī

Latvijas Zinātnes padome, pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu “Par zinātnisko darbību” (20.05.98.), “Nolikumu par promocijas kārtību un kritērijiem” (MK Noteikumi Nr. 134, 06.04.99.) un LZP Promocijas padomju komisijas š.g. 21. aprīļa slēdzienu, nolemj:

    1. Piešķirt eksperta tiesības zinātņu nozares “Medicīna” apakšnozarē “Ķirurģija” šādiem zinātniekiem:

Nr. p.k.

Vārds, uzvārds

Zinātniskais grāds

Darbavieta

1.1. Jānis Gardovskis Dr.habil.med.

RSU

1.2. Guna Laganovska Dr.med.

RSU

1.3. Aris Lācis Dr.habil.med.

Bērnu klīniskā slimnīca “Gaiļezers”

1.4. Romans Lācis Dr.habil.med.

RSU

1.5. Jānis Ozoliņš Dr.med.

RSU

1.6. Aigars Pētersons Dr.habil.med.

RSU

1.7. Andrejs Skaģers Dr.habil.med.

RSU

1.8. Jānis Sokolovs Dr.med.

RSU

1.9. Jānis Vētra Dr.habil.med.

RSU

2. Apstiprināt Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) padomi ar promocijas tiesībām zinātņu nozares “Medicīna” apakšnozarē “Ķirurģija”, iekļaujot tajā augšminētos ekspertus.

Padome tiesīga piešķirt medicīnas doktora (Dr.med.) zinātnisko grādu. Padomes pilnvaru laiks līdz 2010.g. 26.aprīlim.

Latvijas Zinātnes padomes
priekšsēdētājs akadēmiķis J.Ekmanis