Latvijas Zinātnes padome

LĒMUMS Nr. 3-1-8

Rīgā, 2005.g. 26.aprīlī

Latvijas Zinātnes padome, pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu “Par zinātnisko darbību” (20.05.98.), “Nolikumu par promocijas kārtību un kritērijiem” (MK Noteikumi Nr. 134, 06.04.99.) un LZP Promocijas padomju komisijas š.g. 21. aprīļa slēdzienu, nolemj:

    1. Piešķirt eksperta tiesības zinātņu nozares “Medicīna” apakšnozarē “Stomatoloģija” šādiem zinātniekiem:

Nr. p.k.

Vārds, uzvārds

Zinātniskais grāds

Darbavieta

1.1. Ilze Akota Dr.med.

RSU

1.2. Pēteris Apse Dr.habil.med.

RSU

1.3. Rūta Care Dr.med.

RSU

1.4. Ingrīda Čema Dr.habil.med.

RSU

1.5. Andrejs Skaģers Dr.habil.med.

RSU

1.6. Ilga Urtāne Dr.med.

RSU

2. Apstiprināt Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) padomi ar promocijas tiesībām zinātņu nozares “Medicīna” apakšnozarē “Stomatoloģija”, iekļaujot tajā augšminētos ekspertus.

Padome tiesīga piešķirt medicīnas doktora (Dr.med.) zinātnisko grādu. Padomes pilnvaru laiks līdz 2010.g. 26.aprīlim.

Latvijas Zinātnes padomes
priekšsēdētājs akadēmiķis J.Ekmanis