Latvijas Zinātnes padome

LĒMUMS Nr. 3-1-9

Rīgā, 2005.g. 26.aprīlī

Latvijas Zinātnes padome, pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu “Par zinātnisko darbību” (20.05.98.), “Nolikumu par promocijas kārtību un kritērijiem” (MK Noteikumi Nr. 134, 06.04.99.) un LZP Promocijas padomju komisijas š.g. 21. aprīļa slēdzienu, nolemj:

    1. Piešķirt eksperta tiesības zinātņu nozares “Bioloģija” apakšnozarēs “Augu fizioloģija”, “Botānika”, “Cilvēka un dzīvnieku fizioloģija”, “Ģenētika”, “Hidrobioloģija”, “Zooloģija” un “Ekoloģija” šādiem zinātniekiem:

Nr. p.k.

Vārds, uzvārds

Zinātniskais grāds

Apakšnozare

Darbavieta

1.1. Andris Andrušaitis Dr.biol. Hidrobioloģija

LU

1.2. Juris Imants Aivars Dr.habil.biol. Cilvēka un dzīvnieku fizioloģija

LU

1.3. Valdis Ģirts Balodis Dr.habil.biol. Ekoloģija

Botānika

LU

1.4. Nadežda Bērziņa Dr.habil.biol. Cilvēka un dzīvnieku fizioloģija

LU

1.5. Guntis Brūmelis Dr.biol. Ekoloģija

LU

1.6. Ivars Druvietis Dr.biol. Hidrobioloģija

LU

1.7. Ģederts Ieviņš Dr.habil.biol. Augu fizioloģija

LU

1.8. Indriķis Muižnieks Dr.habil.biol. Ģenētika

LU

1.9. Alfons Piterāns Dr.habil.biol. Botānika

VEZ

1.10. Jānis Priednieks Dr.biol. Zooloģija

LU

1.11. Īzaks Rašals Dr.habil.biol. Ģenētika

LU

1.12. Tatjana Zorenko Dr.habil.biol. Zooloģija

LU

2. Apstiprināt Latvijas universitātes (LU) padomi ar promocijas tiesībām zinātņu nozares “Bioloģija” apakšnozarēs “Botānika”, “Cilvēka un dzīvnieku fizioloģija”, “Ģenētika”, “Hidrobioloģija”, “Zooloģija” un “Ekoloģija”, iekļaujot tajā augšminētos ekspertus.

Padome tiesīga piešķirt bioloģijas doktora (Dr.biol.) zinātnisko grādu. Padomes pilnvaru laiks līdz 2010.g. 26.aprīlim.

Latvijas Zinātnes padomes
priekšsēdētājs akadēmiķis J.Ekmanis