Latvijas Zinātnes padome

LĒMUMS Nr. 4-1-1

 

Rīgā, 17.05.2005

Par LZP finansētiem
sadarbības projektiem
2006. – 2009.gg.

1. Pamatojoties uz LR 2005.g. 14. aprīlī pieņemto „Zinātniskās darbības likumu“ un saskaņā ar sadarbības projektu ideju konkursa rezultātiem izsludināt sekojošo sadarbības projektu konkursu 2006. – 2009.gg.:

Nr.

Projekta nosaukums

1. Inženierzinātņu bloks

06.0001 Intelektuālo rajonu tīkla un tā realizācijas pilotprojekta funkcionēšanas koncepcijas un nacionālā modeļa izstrāde uz Daugavpils Akadēmiskā parka bāzes
06.0003  Programminženierijas, datoru tīklu un signālu apstrādes jaunās tehnoloģijas
06.0004 Inovatīvi strukturāli integrēti kompozītmateriāli: dizains, iegūšanas un pārstrādes tehnoloģijas, ilgmūžība
06.0006 Enerģijas efektivitātes paaugstināšana un atjaunojamie enerģijas resursi kā pamats Latvijas enerģijas un kurināmā apgādes drošuma paaugstināšanai un ilgspējīgai attīstībai
06.0007 Atjaunojamo izejvielu kompleksas izmantošanas zinātniskie pamati

2. Dabaszinātņu bloks

06.0009 Heteroatomu ķīmijas attīstīšana jaunu bioloģiski aktīvu vielu iegūšanai

3. Bioloģijas un medicīnas zinātņu bloks

06.0012 Akūtas un hroniskas infekcijas: to ierosinātāju patoģenitātes, persistences un rezistences attīstības mehānismi, efektīvas diagnostikas un ārstēšanas ceļi
06.0013 Latvijas iedzīvotāju novecošanās procesa medicīnisko un sociāli demogrāfisko likumsakarību izpēte
06.0017 Biomasas netradicionālā izmantošana
06.0019 Klimata izmaiņu ietekme uz Latvijas dabu

4. Lauksaimniecības un mežzinātņu bloks

06.0020 Konkurētspējīgu kultūras šķirņu veidošana konvenciālai un bioloģiskai lauksaimniecībai, izmantojot tradicionālās un biotehnoloģijas metodes
06.0021 Agrotehnoloģisko faktoru, mājdzīvnieku veselības un labturības ietekme uz ilgtspējīgas pārtikas produktu drošību un kvalitāti
06.0022 Latvijas lauksaimniecības risku un krīžu vadības sistēmas
06.0023 Teorētiskie priekšnoteikumi skujkoku mežu racionālai apsaimniekošanai

5. Humanitāro un sociālo zinātņu bloks

06.0013 Latvijas iedzīvotāju novecošanās procesa medicīnisko un sociāli demogrāfisko likumsakarību izpēte
06.0025 Latvijas kultūrtelpa Eiropas kontekstā
06.0026 Latvijas novadu attīstība. Humanitārā un sociālā dimensija
06.0028 Demokrātijas, tiesiskuma un cilvēkdrošības stiprināšana Latvijā
06.0029 Latvija Eiropas Savienībā : ekonomikas un kultūras mijiedarbība zināšanu sabiedrības veidošanā

2. Sadarbības projektu pieteikumi iesniedzami saskaņā ar LZP 2005.g. 29. marta lēmumu Nr. 2-2-1 LZP sekretariātā līdz š.g. 1. jūnijam, norādot to piederību konkrētam zinātņu blokam (AEK).

3. LZP Apvienotas bloku komisijas līdz š.g. 17. jūnijam lemj par finansējuma piešķiršanu sadarbības projektiem sekojošā blokiem izdalītā finansējuma ietvaros:

Zinātņu bloks

2006.g. indikatīvā summa
(bez turpināmiem projektiem)
Ls
1. Inženierzinātņu 498 980
2. Dabaszinātņu 84 020
3. Bioloģijas un medicīnas zinātņu 191 053
4. Lauksaimn. un mežzinātņu 235 000
5. Humanitāro un sociālo zinātņu 288 947
Kopā: 1 298 000

Latvijas Zinātnes padomes
priekšsēdētājs akadēmiķis J.Ekmanis