Latvijas Zinātnes padome

LĒMUMS Nr. 4-2-1

 

Rīgā, 2005.g. 17.maijā

Latvijas Zinātnes padome, pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu “Par zinātnisko darbību” (20.05.98.), “Nolikumu par promocijas kārtību un kritērijiem” (MK Noteikumi Nr. 134, 06.04.99.) un LZP Promocijas padomju komisijas š.g. 11. maija slēdzienu, nolemj:

1. Piešķirt eksperta tiesības zinātņu nozares “Medicīna” apakšnozarēs “Anatomija”, “Histoloģija un citoloģija”, “Patoloģija”, “Mikrobioloģija un virusoloģija”, “Medicīniskā ģenētika”, “Normālā fizioloģija”, “Imunoloģija”, “Farmakoloģija”, “Sabiedrības veselība”, “Sporta medicīna un rehabilitoloģija” un “Rentgenoloģija un radioloģija” šādiem zinātniekiem:

Nr. p.k.

Vārds, uzvārds

Zinātniskais grāds

Apakšnozare

Darba- vieta

1.1. Līga Aberberga-Augškalne Dr.habil.med. Normālā fizioloģija

RSU

Sporta medicīna un rehabilitoloģija
1.2. Ģirts Briģis Dr.med. Sabiedrības veselība

RSU

1.3. Valērija Groma Dr.habil.med. Histoloģija un citoloģija

RSU

Patoloģija
Mikrobioloģija un virusoloģija
1.4. Juta Kroiča Dr.med. Mikrobioloģija un virusoloģija

RSU

1.5. Gaida Krūmiņa Dr.habil.med. Anatomija

RSU

Rentgenoloģija un radioloģija
1.6. Astrīda Krūmiņa Dr.habil.med. Medicīniskā ģenētika

RSU

Imunoloģija
1.7. Valdis Mikažāns Dr.habil.med. Farmakoloģija

LKI

1.8. Modra Murovska Dr.med. Mikrobioloģija un virusoloģija

MVI

1.9. Māra Pilmane Dr.habil.med. Histoloģija un citoloģija

RSU

Patoloģija
1.10. Ardis Platkājis Dr.med. Rentgenoloģija un radioloģija

RSU

1.11 Indulis Purviņš Dr.habil.med. Farmakoloģija

RSU

1.12. Artūrs Sočņevs Dr.habil.med. Medicīniskā ģenētika

RSU

Imunoloģija
1.13 Aivars Vētra Dr.med. Normālā fizioloģija

RSU

Sporta medicīna un rehabilitoloģija
1.14. Jānis Vētra Dr.habil.med. Anatomija

RSU

Sabiedrības veselība

2. Apstiprināt Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) padomi ar promocijas tiesībām zinātņu nozares “Medicīna” norādītajās apakšnozarēs, iekļaujot tajā augšminētos ekspertus.

Padome tiesīga piešķirt medicīnas doktora (Dr.med.) zinātnisko grādu. Padomes pilnvaru laiks līdz 2010.g. 17. maijam.

Latvijas Zinātnes padomes
priekšsēdētājs akadēmiķis J.Ekmanis