Latvijas Zinātnes padome

LĒMUMS Nr. 4-2-2

 

Rīgā, 2005.g. 17.maijā

Latvijas Zinātnes padome, pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu “Par zinātnisko darbību” (20.05.98.), “Nolikumu par promocijas kārtību un kritērijiem” (MK Noteikumi Nr. 134, 06.04.99.) un LZP Promocijas padomju komisijas š.g. 11.maija slēdzienu, nolemj:

1. Piešķirt eksperta tiesības zinātņu nozares “Farmācija” apakšnozarēs “Zāļu formu tehnoloģija”, “Farmācijas ķīmija” un “Farmakognozija” šādiem zinātniekiem:

Nr. p.k.

Vārds, uzvārds

Zinātniskais grāds

Apakšnozare

Darba- vieta

1.1. Ilze Bārene Dr.pharm. Farmakognozija

RSU

1.2. Vija Eniņa Dr.pharm. Farmakognozija

RSU

1.3. Ivars Kalviņš Dr.habil.chem. Farmācijas ķīmija

LOSI

1.4. Antons Skutelis Dr.med. Zāļu formu tehnoloģija

RSU

1.5. Renāte Ranka Dr.biol. Farmācijas ķīmija

LU

1.6. Anna Vītola Dr.pharm. Zāļu formu tehnoloģija

RSU

2. Apstiprināt Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) padomi ar promocijas tiesībām zinātņu nozares “Farmācija” norādītajās apakšnozarēs, iekļaujot tajā augšminētos ekspertus.

Padome tiesīga piešķirt farmācijas doktora (Dr.pharm.) zinātnisko grādu. Padomes pilnvaru laiks līdz 2010.g. 17.maijam.

Latvijas Zinātnes padomes
priekšsēdētājs akadēmiķis J.Ekmanis