Latvijas Zinātnes padome

LĒMUMS Nr. 4-2-3

 

Rīgā, 2005.g. 17.maijā

Latvijas Zinātnes padome, pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu “Par zinātnisko darbību” (20.05.98.), “Nolikumu par promocijas kārtību un kritērijiem” (MK Noteikumi Nr. 134, 06.04.99.) un LZP Promocijas padomju komisijas š.g. 11.maija slēdzienu, nolemj:

    1. Piešķirt eksperta tiesības zinātņu nozares “Hidroinženierzinātne” apakšnozarēs “Hidroloģija”, “Hidrotehnika” un “Ūdensaimniecība” šādiem zinātniekiem:

Nr. p.k.

Vārds, uzvārds

Zinātniskais grāds

Apakšnozare

Darbavieta

1.1. Jānis Brauns Dr.habil.sc.ing. Hidrotehnika

LLU

1.2. Andris Buiķis Dr.habil.math. Hidroloģija

LU

1.3. Haralds Smilga Dr.habil.sc.comp. Hidrotehnika

LLU

Ūdensaimniecība
1.4. Pēteris Zālītis Dr.habil.silv. Hidroloģija

LVMI “Silava”

1.5. Ansis Zīverts Dr.habil.sc.ing. Hidroloģija

VEZ

Ūdensaimniecība

2. Apstiprināt Latvijas Lauksamniecības universitātes (LLU) padomi ar promocijas tiesībām zinātņu nozares “Hidroinženierzinātne” norādītajās apakšnozarēs, iekļaujot tajā augšminētos ekspertus.

Padome tiesīga piešķirt inženierzinātņu doktora (Dr.sc.ing.) zinātnisko grādu. Padomes pilnvaru laiks līdz 2010.g. 17.maijam.

Latvijas Zinātnes padomes
priekšsēdētājs akadēmiķis J.Ekmanis