Latvijas Zinātnes padome

LĒMUMS Nr. 4-2-4

 

Rīgā, 2005.g. 17.maijā

Latvijas Zinātnes padome, pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu “Par zinātnisko darbību” (20.05.98.), “Nolikumu par promocijas kārtību un kritērijiem” (MK Noteikumi Nr. 134, 06.04.99.) un LZP Promocijas padomju komisijas š.g. 11. maija slēdzienu, nolemj:

1. Piešķirt eksperta tiesības zinātņu nozares “Transports un satiksme” apakšnozarē “Gaisa transports un infrastruktūra” šādiem zinātniekiem:

Nr. p.k.

Vārds, uzvārds

Zinātniskais grāds

Darbavieta

1.

Aleksandrs Andronovs

Dr.habil.sc.ing.

RTU

2.

Sergejs Doroško

Dr.habil.sc.ing.

Bogotas Universitāte, Kolumbija

3.

Igors Kabaškins

Dr.habil.sc.ing.

TSI

4.

Mārtiņš Kleinhofs

Dr.habil.sc.ing.

RTU

5.

Ansis Klūga

Dr.sc.ing.

RTU

6.

Jurijs Paramonovs

Dr.habil.sc.ing.

RTU

7.

Vitalijs Pavelko

Dr.habil.sc.ing.

RTU

8.

Vladimirs Šestakovs

Dr.habil.sc.ing.

RTU

9.

Pjotrs Trifonovs-Bogdanovs

Dr.habil.sc.ing.

RTU

10.

Valerijs Ušakovs

Dr.habil.sc.ing.

RTU

2. Apstiprināt Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) padomi ar promocijas tiesībām zinātnes nozares “Transports un satiksme” norādītajā apakšnozarē, iekļaujot tajā augšminētos ekspertus.

Padome tiesīga piešķirt inženierzinātņu doktora (Dr.sc.ing.) zinātnisko grādu. Padomes pilnvaru laiks līdz 2010.g. 17.maijam.

Latvijas Zinātnes padomes
priekšsēdētājs akadēmiķis J.Ekmanis