Latvijas Zinātnes padome

LĒMUMS Nr. 4-2-5

 

Rīgā, 2005.g. 17.maijā

Latvijas Zinātnes padome, pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu “Par zinātnisko darbību” (20.05.98.), “Nolikumu par promocijas kārtību un kritērijiem” (MK Noteikumi Nr. 134, 06.04.99.) un LZP Promocijas padomju komisijas š.g. 11. maija slēdzienu, nolemj:

1. Piešķirt vienreizējas eksperta tiesības zinātņu nozares “Farmācija” apakšnozarē “Farmaceitiskā farmakoloģija” šādiem zinātniekiem:

Nr. p.k.

Vārds, uzvārds

Zinātniskais grāds

Darbavieta

1.1.

Viesturs Baumanis

Dr.biol.

LU

1.2.

Vija Kluša

Dr.habil.med.

LU

1.3.

Edmunds Lukevics

Dr.habil.chem.

LOSI

2. Piešķirt Latvijas Universitātes Medicīnas un bioloģijas zinātņu promocijas padomei, apstiprinātai 27.06.2000.g., LZP lēmums Nr. 6-3-1, vienreizējas promocijas tiesības zinātņu nozarē “Farmācija”, lai izskatītu Edgara Liepiņa disertācijas darbu.

Latvijas Zinātnes padomes
priekšsēdētājs akadēmiķis J.Ekmanis