Latvijas Zinātnes padome

LĒMUMS Nr. 5-1-2

 

Rīgā, 2005.g. 12.jūlijā

Latvijas Zinātnes padome nolemj:

    1. Turpināt 2006.gadā sekojošu sadarbības projektu finansējumu ar šādu sadalījumu (procentos):

Reģ. Nr.

Sadarbības projekta nosaukums, izpildes termiņš

Vadītājs

Finansējuma sadalījums, %

05.0005

Funkcionāli materiāli un tehnoloģijas mikroelektronikai un fotonikai, 2005.-2008.

A.Krūmiņš

5,12

05.0023

Latvijas populācijas genofonda izpēte, 2005.-2008.

A.Krūmiņa, E.Grēns

6,46

05.0024

VSRC pētniecisko iekārtu un zinātniski tehniskās infrastruktūras pilnveidošana ilglaicīgai radioastronomisko novērojumu datu un satelītinformācijas iegūšanai Latvijas un starptautiskās programmās, 2005.-2008.

J.Ekmanis

1,44

05.0025

Baltijas jūras atklātās daļas ekosistēmu ilgtspējīgas apsaimniekošanas zinātnisko pamatu izstrāde, 2005.-2008.

A.Andrušaitis

0,70

05.0026

Nanomateriāli un nanotehnoloģijas, 2005.-2008.

A.Šternbergs

5,08

2. Finansēt, sākot ar 2006. gadu, sekojošus jaunus sadarbības projektus ar šādu finansējuma sadalījumu (procentos):

Reģ. Nr.

Sadarbības projekta nosaukums, izpildes termiņš

Vadītājs

Finansējuma sadalījums, %

06.0027

Intelektuālā rajona tīkla un tā realizācijas pilotprojekta funkcionēšanas koncepcijas un nacionālā modeļa izstrāde uz Daugavpils Akadēmiskā parka bāzes, 2006.-2009.

I.Kabaškins

1,15

06.0028

Programminženierijas, datoru tīklu un signālu apstrādes jaunās tehnoloģijas, 2006.-2009.

J.Bārzdiņš

5,88

06.0029

Inovatīvi strukturāli integrēti kompozītmateriāli: dizains, iegūšanas un pārstrādes tehnoloģijas, ilgmūžība, 2006.-2009.

M.Kalniņš

15,79

06.0030

Enerģijas efektivitātes paaugstināšana un atjaunojamie enerģijas resursi kā pamats Latvijas enerģijas un kurināmā apgādes drošuma paaugstināšanai un ilgspējīgai attīstībai, 2006.-2009.

J.Ekmanis

2,81

06.0031

Atjaunojamo izejvielu kompleksas izmantošanas zinātniskie pamati, 2006.-2009.

B.Andersons

5,31

06.0032

Heteroatomu ķīmijas attīstīšana jaunu bioloģiski aktīvu vielu iegūšanai, 2006.-2009.

E.Lukevics

4,54

06.0033

Klimata izmaiņu ietekme uz Latvijas dabu, 2006.-2009.

V.Melecis, M.Kļaviņš

2,11

06.0034

Biomasas netradicionālā izmantošana, 2006.-2009.

M.Beķers

2,37

06.0035

Akūtas un hroniskas infekcijas: to ierosinātāju patoģenitātes, persistences un rezistences attīstības mehānismi, efektīvas diagnostikas un ārstēšanas ceļi, 2006.-2009.

L.Vīksna, A.Martinsons

5,12

06.0036

Latvijas iedzīvotāju novecošanās procesa medicīnisko un sociāli demogrāfisko likumsakarību izpēte, 2006.-2009.

I.Ozolanta

3,90

06.0037

Konkurētspējīgu laukaugu kultūru šķirņu veidošana konvenciālai un bioloģiskai lauksaimniecībai, izmantojot tradicionālās un biotehnoloģijas metodes, 2006.-2009.

U.Miglavs

4,60

06.0038

Teorētiskie priekšnoteikumi skujkoku mežu racionālai apsaimniekošanai, 2006.-2009.

P.Zālītis

2,81

06.0039

Agrotehnoloģisko faktoru, mājdzīvnieku veselības un labturības ietekme uz ilgtspējīgas pārtikas produktu drošību un kvalitāti, 2006.-2009.

A.Jemeļjanovs

5,05

06.0040

Latvijas lauksaimniecības risku un krīžu vadības sistēmas, 2006.- 2009.

P.Rivža

2,56

06.0041

Latvija Eiropas Savienībā: ekonomikas un kultūras mijiedarbība zināšanu sabiedrības veidošanā, 2006.-2009

R.Karnīte

1,92

06.0042

Latvijas novadu attīstība. Humanitārā un sociālā dimensija, 2006.-2009.

J.Kursīte-Pakule

2,62

06.0043

Latvijas kultūrtelpa Eiropas kontekstā, 2006.-2009.

V.Hausmanis

9,46

06.0044

Demokrātijas, tiesiskuma un cilvēkdrošības stiprināšana Latvijā, 2006.-2009.

A.Tabuns

3,20

KOPĀ:

100%

3. Galīgo finansējuma apjomu noteikt pēc 2006.gada zinātnes budžeta apstiprināšanas, paredzot kopējo sadarbības projektu finansējumu ne mazāku par 1 563 859 LVL, ja kopējais LZP finansējums projektiem 2006.gadam nav mazāks kā 2005.gadā.

Latvijas Zinātnes padomes
priekšsēdētājs akadēmiķis J.Ekmanis