Latvijas Zinātnes padome

LĒMUMS Nr. 5-2-1

 

Rīgā, 2005.g. 12.jūlijā

Latvijas Zinātnes padome, pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu “Par zinātnisko darbību” (19.05.2005.) un LZP Promocijas padomju komisijas š.g. 28. jūnija slēdzienu, nolemj:

1. Piešķirt eksperta tiesības zinātņu nozares “Valodniecība” apakšnozarēs “Vispārīgā valodniecība”, “Salīdzināmā un sastatāmā valodniecība”, “Lietišķā valodniecība”, “Latviešu sinhroniskā valodniecība”, “Latviešu diahroniskā valodniecība”, “Baltu valodniecība”, “Ģermāņu valodniecība”, “Romāņu valodniecība”, “Somugru valodniecība”, “Slāvu valodniecība” un “Klasiskā filoloģija” šādiem zinātniekiem:

Nr. p.k.

Vārds, uzvārds

Zinātniskais grāds

Apakšnozare

Darba vieta

1.1. Laimute Balode Dr.philol. Salīdzināmā un sastatāmā valodniecība

LU/Helsinku U

Baltu valodniecība
Latviešu diahroniskā valodniecība
1.2. Andrejs Bankavs Dr.habil.philol. Salīdzināmā un sastatāmā valodniecība

LU

Romāņu valodniecība
1.3. Maija Brēde Dr.philol. Lietišķā valodniecība

LU

Ģermāņu valodniecība
1.4. Ilga Brigzna Dr.philol. Ģermāņu valodniecība

LU

Salīdzināmā un sastatāmā valodniecība
1.5. Ojārs Bušs Dr.habil.philol. Latviešu diahroniskā valodniecība

LU

Latviešu sinhroniskā valodniecība
Somugru valodniecība
1.6. Ina Druviete Dr.habil.philol. Vispārīgā valodniecība

LU

Lietišķā valodniecība
1.7. Zaiga Ikere Dr.habil.philol. Vispārīgā valodniecība

DU

Ģermāņu valodniecība
1.8. Ilga Jansone Dr.habil.philol. Latviešu diahroniskā valodniecība

LU

Latviešu sinhroniskā valodniecība
Salīdzināmā un sastatāmā valodniecība
1.9. Igors Koškins Dr.philol. Salīdzināmā un sastatāmā valodniecība

LU

Slāvu valodniecība
1.10. Ingrīda Kramiņa Dr.habil.philol. Salīdzināmā un sastatāmā valodniecība

LU

Lietišķā valodniecība
Ģermāņu valodniecība
1.11 Benita Laumane Dr.habil.philol. Latviešu diahroniskā valodniecība

LPA

Baltu valodniecība
1.12. Dace Markus Dr.habil.philol. Latviešu diahroniskā valodniecība

LU, RPIVA

Latviešu sinhroniskā valodniecība
Baltu valodniecība
1.13 Daina Nītiņa Dr.habil.philol. Latviešu sinhroniskā valodniecība

RTU

Vispārīgā valodniecība
1.14. Olga Ozoliņa Dr.philol. Romāņu valodniecība

LU

1.15. Jānis Rozenbergs Dr.habil.philol. Vispārīgā valodniecība

LU

Latviešu sinhroniskā valodniecība
1.16. Ilze Rūmniece Dr.philol. Salīdzināmā un sastatāmā valodniecība

LU

Klasiskā filoloģija
1.17. Jānis Valdmanis Dr.habil.philol. Vispārīgā valodniecība

LU, VVA

Latviešu sinhroniskā valodniecība
1.18. Pēteris Vanags Dr.habil.philol. Salīdzināmā un sastatāmā valodniecība

LU

Latviešu diahroniskā valodniecība
Baltu valodniecība
1.19. Andrejs Veisbergs Dr.habil.philol. Salīdzināmā un sastatāmā valodniecība

LU

Ģermāņu valodniecība
  1. Apstiprināt Latvijas Universitātes (LU) padomi ar promocijas tiesībām zinātņu nozares “Valodniecība” apakšnozarēs “Vispārīgā valodniecība”, “Salīdzināmā un sastatāmā valodniecība”, “Lietišķā valodniecība”, “Latviešu sinhroniskā valodniecība”, “Latviešu diahroniskā valodniecība”, “Baltu valodniecība” un “Ģermāņu valodniecība”, iekļaujot tajā zemāk minētos ekspertus apstiprinātajās apakšnozarēs.

2.1. Andrejs Bankavs

2.2. Ina Druviete

2.3. Ilga Jansone

2.4. Ingrīda Kramiņa

2.5. Dace Markus

2.6. Jānis Rozenbergs

2.7. Jānis Valdmanis

2.8. Pēteris Vanags

2.9. Andrejs Veisbergs

Padome tiesīga piešķirt filoloģijas doktora (Dr.philol.) zinātnisko grādu. Padomes pilnvaru laiks līdz 2010.g. 12. jūlijam.

 

Latvijas Zinātnes padomes
priekšsēdētājs akadēmiķis J.Ekmanis