Latvijas Zinātnes padome

LĒMUMS Nr. 5-2-2

 

Rīgā, 2005.g. 12.jūlijā

Latvijas Zinātnes padome, pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu “Par zinātnisko darbību” (19.05.2005.) un LZP Promocijas padomju komisijas š.g. 28. jūnija slēdzienu, nolemj:

1. Piešķirt eksperta tiesības zinātņu nozares “Ķīmijas inženierzinātne” apakšnozarēs “Neorganisko vielu tehnoloģija”, “Silikātu materiālu tehnoloģija”, “Polimēru un šķiedrmateriālu tehnoloģija”, “Organisko vielu tehnoloģija”, “Augsttemperatūras materiālu un plazmas tehnoloģija”, “Radiācijas ķīmijas tehnoloģija” un “Vispārīgā ķīmijas tehnoloģija” šādiem zinātniekiem:

Nr. p.k.

Vārds, uzvārds

Zinātniskais grāds

Apakšnozare

Darba- vieta

1.1. Fricis Avotiņš Dr.habil.chem. Organisko vielu tehnoloģija

VEZ

Vispārīgā ķīmijas tehnoloģija
1.2. Iljo Dreijers Dr.sc.ing. Vispārīgā ķīmijas tehnoloģija

RTU

1.3. Mārtiņš Kalniņš Dr.habil.sc.ing. Silikātu materiālu tehnoloģija

RTU

Polimēru un šķiedrmateriālu tehnoloģija
Radiācijas ķīmijas tehnoloģija
1.4. Valdis Kaļķis Dr.habil.chem. Polimēru un šķiedrmateriālu tehnoloģija

LU

Radiācijas ķīmijas tehnoloģija
1.5. Valdis Kampars Dr.habil.chem. Organisko vielu tehnoloģija

RTU

1.6. Romāns Kārkliņš Dr.habil.biol. Organisko vielu tehnoloģija

VEZ

Vispārīgā ķīmijas tehnoloģija
1.7. Gundars Mežinskis Dr.habil.sc.ing. Silikātu materiālu tehnoloģija

RTU

Vispārīgā ķīmijas tehnoloģija
Augsttemperatūras materiālu un plazmas tehnoloģija
1.8. Skaidrīte Reihmane Dr.sc.ing. Polimēru un šķiedrmateriālu tehnoloģija

RTU

1.9. Gaida Sedmale Dr.habil.chem. Neorganisko vielu tehnoloģija

RTU

Silikātu materiālu tehnoloģija
1.10. Uldis Sedmalis Dr.habil.chem. Neorganisko vielu tehnoloģija

VEZ

Silikātu materiālu tehnoloģija
Augsttemperatūras materiālu un plazmas tehnoloģija
1.11 Andris Strakovs Dr.habil.chem. Organisko vielu tehnoloģija

VEZ

1.12. Visvaldis Švinka Dr.habil.sc.ing. Neorganisko vielu tehnoloģija

RTU

Silikātu materiālu tehnoloģija

2. Apstiprināt Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) padomi ar promocijas tiesībām zinātņu nozares “Ķīmijas inženierzinātne” nosauktajās apakšnozarēs, iekļaujot tajā augšminētos ekspertus.

Padome tiesīga piešķirt inženierzinātņu doktora (Dr.sc.ing.) zinātnisko grādu. Padomes pilnvaru laiks līdz 2010.g. 12.jūlijam.

Latvijas Zinātnes padomes
priekšsēdētājs akadēmiķis J.Ekmanis