Latvijas Zinātnes padome

LĒMUMS Nr. 5-2-3

 

Rīgā, 2005.g. 12.jūlijā

Latvijas Zinātnes padome, pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu “Par zinātnisko darbību” (19.05.2005.) un LZP Promocijas padomju komisijas š.g. 28. jūnija slēdzienu, nolemj:

1. Piešķirt eksperta tiesības zinātņu nozares “Matemātika” apakšnozarēs “Algebra un matemātiskā loģika”, “Diferenciālvienādojumi”, “Diskrētā matemātika un matemātiskā informātika”, “Ģeometrija un topoloģija”, “Matemātiskā analīze un funkcionālanalīze”, “Matemātiskā fizika”, “Matemātiskā modelēšana”, “Modernā elementārā matemātika un matemātikas didaktika”, “Optimizācijas metodes”, “Skaitliskā analīze” un “Varbūtību teorija un matemātiskā statistika” šādiem zinātniekiem:

Nr. p.k.

Vārds, uzvārds

Zinātniskais grāds

Apakšnozare

Darba- vieta

1.1. Agnis Andžāns Dr.habil.math. Modernā elementārā matemātika un matemātikas didaktika

LU

1.2. Jānis Bārzdiņš Dr.habil.sc.comp. Algebra un matemātiskā loģika

LU

Diskrētā matemātika un matemātiskā informātika
1.3. Andris Buiķis Dr.habil.math. Matemātiskā fizika

LU

Matemātiskā modelēšana
1.4. Jevgēņijs Carkovs Dr.habil.math. Diferenciālvienādojumi

RTU

Varbūtību teorija un matemātiskā statistika
1.5. Teodors Cīrulis Dr.habil.math. Matemātiskā analīze un funkcionālanalīze

LU

Modernā elementārā matemātika un matemātikas didaktika
1.6. Rūsiņš Mārtiņš Freivalds Dr.habil.math. Algebra un matemātiskā loģika

LU

Diskrētā matemātika un matemātiskā informātika
Varbūtību teorija un matemātiskā statistika
1.7. Harijs Kalis Dr.habil.math. Dr.habil.phys. Matemātiskā modelēšana

LU

Skaitliskā analīze
1.8. Andrejs Koliškins Dr.math. Matemātiskā fizika

RTU

Matemātiskā modelēšana
1.9. Uldis Raitums Dr.habil.math. Matemātiskā analīze un funkcionālanalīze

LU

Diferenciālvienādojumi
Optimizācijas metodes
1.10. Andrejs Reinfelds Dr.habil.math. Diferenciālvienādojumi

LZA un LU MI

Ģeometrija un topoloģija
1.11 Felikss Sadirbajevs Dr.habil.math. Diferenciālvienādojumi

LU

Matemātiskā fizika
1.12. Aleksandrs Šostaks Dr.habil.math. Matemātiskā analīze un funkcionālanalīze

LU

Ģeometrija un topoloģija
1.13 Aivars Zemītis Dr.math. Matemātiskā fizika

VA

Matemātiskā modelēšana
Skaitliskā analīze

2. Apstiprināt Latvijas Universitātes (LU) padomi ar promocijas tiesībām zinātņu nozares “Matemātika” nosauktajās apakšnozarēs, iekļaujot tajā augšminētos ekspertus.

Padome tiesīga piešķirt matemātikas doktora (Dr.math.) zinātnisko grādu. Padomes pilnvaru laiks līdz 2010.g. 12. jūlijam.

Latvijas Zinātnes padomes
priekšsēdētājs akadēmiķis J.Ekmanis