Latvijas Zinātnes padome

LĒMUMS Nr. 5-2-4

 

Rīgā, 2005.g. 12.jūlijā

Latvijas Zinātnes padome, pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu “Par zinātnisko darbību” (19.05.2005.) un LZP Promocijas padomju komisijas š.g. 28. jūnija slēdzienu, nolemj:

1. Piešķirt eksperta tiesības zinātņu nozares “Mākslas zinātne” apakšnozarē “Plastiskās mākslas vēsture un teorija” šādiem zinātniekiem:

Nr. p.k.

Vārds, uzvārds

Zinātniskais grāds

Darba vieta

1.1. Laila Bremša Dr.art.

LMA

1.2. Ruta Čaupova Dr.art.

LMA

1.3. Elita Grosmane Dr.art.

LMA

1.4. Rūta Kaminska Dr.art.

LMA

1.5. Eduards Kļaviņš Dr.habil.art.

LMA

1.6. Ojārs Spārītis Dr.habil.art.

LMA

1.7. Jānis Zilgalvis Dr.arch.

Valsts Kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija

2. Apstiprināt Latvija Mākslas akadēmijas (LMA) padomi ar promocijas tiesībām zinātņu nozares “Mākslas zinātne” norādītajā apakšnozarē, iekļaujot tajā augšminētos ekspertus.

Padome tiesīga piešķirt mākslas zinātņu doktora (Dr.art.) zinātnisko grādu. Padomes pilnvaru laiks līdz 2010.g. 12.jūlijam.

Latvijas Zinātnes padomes
priekšsēdētājs akadēmiķis J.Ekmanis